کورش در شاهنامه

در این جستار میپردازیم به این که چرا نام کورش بزرگ در شاهنامه نیست ؟

بخش ۱

بخش ۵

بخش ۲

بخش ۶

بخش ۳

بخش ۷

بخش ۴