به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکیشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.

بُت شکن هميشه بُتی ديگر در آستين دارد

مردو آناهید

بيشترين ايرانيان، به گونه ای، از کمبود ِ آزادی رنج می برند. از اين روی بيشترين مردمان ِ ايران، به گمانی، آزاديخواه هستند. از آنجا که، در شريعت ِ اسلام، مردمان تنها در انديشه نکردن و پيروی کردن آزاد هستند، اين آزاديخواهان هم، در پيرامون ِ پديده ی آزادی، انديشه ای نمی کنند. آنها ويژگی های آزادی را در پيروی از يافته ها و بافته های بيگانگان برداشت می کنند.

سدها سال است که اين آزاديخواهان، در انجمن هايی گوناگون، سرشناسی را می  ستايند و خواسته های خود را در پيوست با آن نامدار می نگارند. آنها گمان می برند، که در پيروی از آن سرشناس، خواسته ها و آرزوهای آنها شناسايی خواهند شد. هنوز هم برخی، از سرشناسان ِ مرده، پيشوای آزاديخواهانی زنده هستند.

پرستنده خرد خود را در ستايش و بزرگ نماياندن ِ يک کس به کار می برد و انديشه ی او از يافتن و گشودن ِ گره ِ دشواری ها بازمی ماند. اين است تا کنون، در سر زمين ِ ايران، که به زهر ِ شريعت آلوده شده است، از اين همه آزاديخواه، کمتر آزادانديشی سر برآورده است.

روشن است که آزادانديشان ِ بسياری، از ايرانيان، زاييده شده اند و زاييده خواهند شد. زيرا فرهنگ ايران بر زمينه ی نوزايی و نوانديشی است. از شوربختی، الله يا امام زمان يا يک آخوند ِ نادان به جای مردم ِ ايران می انديشد و هر انديشه ای، که آزادانه از ژرفای بينش ِ خردمندی برويد، در شوره  زار حاکميت ِ الله می خشکد.

زيرا در شريعت اسلام ايمان بر خرد ِ آدمها فرمانروايی می کند. انديشه ی مسلمانان نمی تواند فراتر از تنگنای ايمان ِ آنها پرواز کند.

در سرزمينی، که زُهد، يعنی نادانی و پيروی کردن از دروغ، سنجه ی برتری است، آزادانديشان با ديوانگان برابر هستند. ديوانگان و آزادگان، که احکام ِ شرعی را پذيرا نيستند، از عاقل شدگان گريزان هستند. زيرا اگر گستاخی ی آنها شناسايی بشود، عاقلان به آزار ِ آنها می پردازند تا خراشی بر ايمان عاقل شدگان وارد نيايد.

از عاقلان نمونه: هر زاهدی، که در زندان ِ حکومت اسلامی، عاقل نامه  دريافت کند. او را، پس از گذراندن ِ دوره ی آموزشی در اوين، به آمريکا وارد و با مدال های زرين نشانه گزاری می کنند. از آن پس او ديگر يک قهرمان، يک رهبر، يک جهان شناس، يک تئوريسين، يک انديشمند، يک رايزن، يک پيشگو، يک پيشدان و يک اسلامفروش ِ ناب خواهد بود.

آزاديخواهان، در پندار ِ خودشان، آرمانهايی گوناگون دارند. هر کدام از آنها خواهان ِ آزادی ی ويژه ای هستند، که بايد تنها آنها به آن آزادی برسند، ديگران هم آزادانه به فرمان ِ آنها سر بنهند، تا آنها بتوانند آرمان خود را آزادانه، در سامانی ايدآل، پياده کنند.

اين آزاديخواهان به راستی و به درستی آرمان  ِ خود را نمی شناسند و آن را بررسی نکرده اند.

زيرا آنها به يک کس ايمان آورده اند که راه ِ پيروزی را، در پيروی از سخنان ِ زيبايی که خودشان به آن کس بند کرده اند، گمان می برند. از اين روی آنها خود را از جويندگی و آزمون بی نياز می دانند. زيرا آنها گمان می برند که راه ِ رسيدن به آزادی در سخنان ِ پيشوای يکدانه ی آنها نهفته است. آن معبود، چه مرده و چه زنده باشد، ويژگی هايی بسان ِ امام زمان دارد، بدانگونه که پيروان، در هر زمانی در راه ِ او به اميد ِ پيروزی می مانند.

اين پيروان هيچگاه نتوانسته اند، در جايی يا در زمانی، پندار ِ خود را به کردار بيازمايند. زيرا آنها نه انگيزه ای، نه سازمانی، نه دانايی و نه آزادی داشته اند که راستی يا کژی را در پندار ِ خود آزمون کنند. اين آزاديخواهان خود را به سرشناسی زنده يا مرده، که او در چشم مردم بزرگ شده است، بند کرده اند تا پرستندگان آنها را به بزرگی بستايند.

از اين روی اين گونه آزاديخواهان هيچ گونه کاستی و خراشی را در نمادی، که او را پرستش می کنند، نمی پذيرند. پرستش کرداری است که پرستندگان را، در يک انجمن، خشنود می کند. زيرا آنها خويشتن را در هستی ی آن پيشوا گم کرده اند، با پرستش، خود را در آن معبود باز می يابند. زمانی اين پرستندگان از سرور ِ بُت گونه ی خود جدا می شوند که بُتی ديگر جایگزين او بشود.

بر زمينه ی خرد و انديشه ی اين پرستندگان پنداری روشنی نمی رويد که بتوانند، گام به گام، آن را بيآزمايند و کژی های پندار ِ خود را بهبود بخشند.

اين آزاديخواهان با برداشتیِ درست از آزادی و برای آرمانی يکسان هم در انجمنی هموند نشده اند. بيشتر ِ آنها از راه ِ آشنايی با دوستی يا خويشاوندی به گروهی از اين آزاديخواهان پيوسته اند. بيشتر ِ هموندان يک انجمن گمان می برند که راه رسيدن به آزادی تنها از راه ِ انجمن ِ آنها می گذرد.

از اين روی اين گونه انجمن ها، که در پندار و به کردار همسان يکديگر هستند و با هر انجمنی، که پيشوای آنها را ستايش نکند، به دشمنی می پردازند.

هر يک از اين انجمن ها، بهترين شيوه ی کشورداری را، در بينش و انديشه ی کسی می پندارد که انجمن به نام او سامان يافته است. هموندان بيشتر، پيشوای انجمن را ستايش می کنند نه بينش و انديشه  ی او را. اين پرستندگان شيفته ی يک آدم، يک نماد يا يک پهلوان هستند نه شيفته ی آزادگی و بهزيستن.

پرستندگان می توانند همگی، همدوش يکديگر، يک نماد را ستايش کنند نه يک انديشه را بيازمايند. زيرا انديشه پيوسته در روند ِ نوشدن و دگرگونی است. پرستندگان از آن روی پيروی از نمادی را پذيرفته اند که نياز به انديشيدن نداشته باشند.

بنابراين پرستندگان هم بسان ِ عارفان تنها نياز به پرستيدن دارند. ولی نيازی ندارند که دستکم صنم خود را شناسايی کنند. بيشتر ِ ستيزجويی های انجمن ها بر سر بُت های گوناگون هستند نه برآيندی از برخورد ِ انديشه های گوناگون.

اگر اين هموندان می توانستند خودشان ويژگی های بهزيستی را شناسايی کنند آنها پرستندی يک بُت نمی شدند.

افزون بر اين، اين انجمن ها هيچگونه سامانی را، در همسازی با جامعه ی ايران، بررسی نکرده اند، آنها با فرهنگ و ديدگاه ِ مردمان ِ ايران هم بيگانه اند. آرمان يا آرزوی آنها اين است که سامان ِ کشورداری، در ايران، مانند ِ سامان ِ کشوری باشد که آنها پسنديده اند.

آنها گمان می برند، هر گفتاری، که در اروپا به کردار پياده شده است، می تواند در ايران هم همان گونه کارآيی داشته باشد. از اين روی آنها، برای رسيدن به اين آرمان، خواهان ِ فرمانروايی هستند تا بتوانند پندارهای ناساز را، در ايران و با مردمان ِ ايران، همساز کنند.

پرستندگان هميشه در نخست سرشناسی را برمی انگيزند تا او با نيروی مردم بُت ِ بزرگی را بشکند و بُتکده ای را ويران کند. آنگاه، که مردمان آن سرشناس را به قهرمانی يا به بُت شکنی پذيرفتند، پرستندگان، آن قهرمان را، به جای بُت ِ شکسته شده، در بينش مردم می کارند. برخی از مردم، که به بُت پرستی خو گرفته اند، آن قهرمان را و پرستندگان ِ او را هم می ستايند.

بيشتر هموندان از آن روی به اين گونه انجمن ها می پيوندند، که گمان می برند، آن چه را خود نمی دانند و نمی توانند شناسايی کنند در بينش و دانش ِ معبود ِ آن انجمن آميخته است. آنها در سايه ی انجمنی، که در پوشش ِ آزادگی و پيکار نام گرفته است، برده منشی و پسماندگی ی خود را فراموش می کنند.

اين است که پرستندگان به ژرفای هيچ انديشه ای نمی نگرند و هر خراشی، که بر سيمایِ قهرمان ِ آنها وارد بشود، آنها را خروشان، آشفته و خشمگين می کند.

رسول الله هم، برای اين که الله را جايگزين ِ همه ی بُت های مکه بکند، نخست به شکستن ِ بُت ها و بُتکده ها و کشتار ِ بُت پرستان امر می کند. می توانيم ببينيم: افزون بر اين، که ايمان آوردن به ” لا اله الا الله”، شکستن ِ بُت های ديگر را به همراه آورده است، الله نه تنها ويژگی های همه ی بُت ها را به خود داده است وآنکه او، در ايمان ِ مسلمانان، جايگزين همه ی بُت های پيشين شده است.

با اين که مسلمانان، به ويژه شيعه گرايان سدها بُت را، در درون ِ الله، کار گذاشته اند ولی آنها با هر معبود ِ ديگری که از شکم الله بيرون نيامده باشد با خشم بسيار جهاد می کنند. اين است که انديشه های رهايی بخش، مانند ِعرفان، دوباره به مرداب شريعت ِ اسلام واريز می شوند.

ويژگی های بُت پرستی و بُت شکنی تنها به پيروان ِ شريعت بستگی ندارند. بيشتر ِ انجمن های آزاديخواه هم قهرمانی را، که او را بدون ِ کاستی آفريده اند، می پرستند. آنها با پرستندگان ِ ديگر، يا با هر آزاده ای، با خشم به کينه توزی برخورد می کنند.

در سخنی ساده: انجمن های آزاديخواه، در ايران، بيشتر بُت تراشانی هستند بُت شکن. آنها پيوسته نيروی خود را برای آرايش ِ معبود ِ خودشان و زشت ساختن ِ بُت گونه های ديگر به کار می برند. ويژگی هايی که اين انجمن ها به قهرمان يا پيشوای خود می بندند تنها در پندار پيروان هستی يافته اند و با راستی پيوندی ندارند.

ريشه ی بُت پرستی در اين است: کسانی، که نگرش و خردی کوتاه دارند، از ناتوانی و ناآگاهی به کسی پناه می آورند که برخی او را ژرفبين و خردمند ناميده اند. اين کسان تنها در پيوند با آن بُت می توانند دانايی و بينايی را بستايند تا بُت پرستان آنها را به دانايی و بينايی بپذيرند.

اين کسان آرمان، آرزو، خواسته، درد و درمان خود را هم، بدون ِ سنجش و بررسی، از سخنانی بی هسته ای برداشت می کنند که خودشان آنها را به آن قهرمان بند کرده اند. آنها نمی خواهند بپذيرند که پندار يا عقيده شايد هم آرمانی، که آنها از گفتار ِ ديگران برداشت کرده اند، با کژی و کاستی همراه باشد. آنها از شنيدن ِ پسماندگی های پندار خود پرهيز می کنند.

پرستندگان در تارهای ناراستی و کژپنداری گرفتارند. آنها نمی توانند درونمايه ی راستی و کژی را شناسايی کنند. از اين روی آنها هيچگاه به پهنه ی آزادگی نمی رسند.

دانستن ِ رويدادهای زمان، يادکردن از نامهای بزرگان، بازگو کردن ِ سرگذشت ِ قهرمانان، سخن راندن از کردار و از سخنان ِ انديشمندان، اگر هم راست و ارزشمند باشند، از ويژگی های تنبلی، کورانديشی، کوتاهنگری و پسماندگی ی پرستندگان نمی کاهند.

بی گمان برخی، از سخنان ِ انديشمندان، گرانمايه و در خور ستايش هستند. زمانی گوهر ِ اين سخنان به ارزش می گرايند که خواننده يا شنونده شيره ی نيکويی را، که درهسته ی آنها نهفته است، در خود بگوارد تا شکوفه های بينايی در بينش و انديشه ی او برويند. هيچ کس، تنها با بازگو کردن يا تنها با شنيدن ِ سخنانی از بزرگان، بزرگ و انديشمند نمی شود.

ديدگاه و بينش ِ هر کس به اندازه ای گسترده و روشن است که او، از پيدايش ِ هستی، برداشت کرده است. هر کس هم، در همان گستره ، در سوی ی همان نگرش و با آن دانشی، که در درون ِ او جوشان است، می تواند بينديشد.

هستی يا کاستی ی خدا به گفته ی محمد، ولتر، رازی، اينشتن، پورسينا، چارلی چاپلين يا به گفته ی هر سرشناسی ديگر بستگی ندارد. هستی  بخش چنين موجودی ناموجود تنها به ژرف بينی و جهان بينی ی تک تک ِ آدمها بستگی دارد. هر کدام از آدمها بدان گونه  خدا را آفريده که او پيدايش ِ هستی را در بينش خود نگاشته است.

آن کس که به گفتاری، که در آزمون نمی گنجد، ايمان آورده است، ديدگاهی تاريک و تنگ دارد، او نمی تواند خودش بينديشد. او نياز به پيشروی دارد که از او پيروی کند.

اين که کسی کوروش، فردوسی، مارکس، حافظ، هگل، کانت، نيچه، مولوی، زرتشت يا هر نامدار يا پنداری را ستايش می  کند نشان آن نيست که ديدگاه ِ اين کس با انديشه ی، برخی از اين نامداران، نگاشته شده است.

از آن روی پرستندگان به يک قهرمان ايمان می آورند که آنها، با خرد و نگرش ِ کوتاه ِ خود، نمی توانند ژرفای راستی و کژی را شناسايی کنند. آنها خواهان ِ آن هستند که از کژی بپرهيزند و به راستی مهر بورزند. ولی آنها ويژگی های راستی و کژی را نمی شناسند.

شايد، در زمانی، انديشه يا پنداری ارزشمند، از خرد انديشمندی تراوش کرده باشد. برخی هم گوهر انديشه ی او را شناسايی کرده و او را، در آن زمان، خردمند ناميده اند. بزرگداشت ِ خردمندان، برای فروزان داشتن ِ ارزش های فرهنگی، کرداری نيک و سزاوار ِ آفرين است. ولی ستايش کردن ِ يک آدم، که کسانی او را بزرگ خوانده اند، از نابخردی است.

کسی که، در پرتو ِ خرد ِ خودش، مينوی راستی و مينوی کژی را شناسايی کند، او می تواند هسته ی يافته های فرهنگی را بشکافد و شيره ی درون ِ آنها را در خود بگوارد. به زبانی ديگر: هر کس می تواند، در ژرفای خرد و نگرش خود، برآيندی از بينش و دانش انديشمندان بيافريند. ديدگاه ِ او آميخته ای خواهد بود از ارزش های فرهنگی بدون آن که با نامدار ِ ويژه ای پيوند داشته باشد. او ديگر نيازی به پيروی از “گمشدگان لب دريا” ندارد.

کسی که دانسته و سنجيده به دانش، به بينش و به يافته های بزرگان ِ فرهنگی بپردازد، او می تواند خردمندانه زيبايی ها را و زشتی ها را شناسايی کند. او ديگر به گوينده يا آفريننده ی آن پندارها يا آن انديشه ها بند نيست. چنانچه دوست يا دشمنی به کاستی يا زشتی هايی، که شايد در ديدگاه او مانده باشند، برخورد کند، از اين برخورد، به گستره ی ديدگاه او افزوده و از آلودگی های پندار ِ او کاسته می شود.

چنين کسی از برخوردی، که ديگران يا دشمنان، با بينش او دارند آزرده يا خشمگين نمی شود. زيرا يک آزاده هميشه جويای راستی و درستی است. او هيچگاه خود را بی نياز از يافتن و دانستن نمی داند. او قهرمانی، پيشوايی، ايدئولوژی يا بُتی را ستايش نمی کند که بُت پرستی ديگر بتواند به معبود او خراشی وارد آورد.

پرستندگان ِ سياست پيشه، با مينوی راستی و آزادگی کار ندارند، آنها به يک نماد نياز دارند که انبوهی از مردم به آن نماد مهر بورزند، تنها در پيوند، با يک نماد ِ مردمی، آنها می توانند از نيروی مردم برخوردار بشوند. زيبايی هایِ آن نماد به شمار ِ پيروان می افزايند. اگر زشتی در آن نماد آشگار بشود، از شمار پيروان کاسته می شود.

برخی از کسان از سرشت ِ ميهن پروری نسنجيده به کوروش يا به فرمان ِ او دلبسته اند و بی پروا کوروش را پرستش می کنند. حکومت اسلامی برای سرکوب کردن ِ اين پرستندگان، به شيوه ی اسلامی، کوروش را به زشتی و ناپاکی آلوده می کند تا دوستداران او زشت و ناپاک جلوه کنند.

اگر همين ميهن پروران گوهر فرهنگی و آزادگی را از فرمان کوروش شناسايی و در بينش خود بياميزند، هر يک از آنان می تواند ويژگی های آزادگی و بهزيستی را در ديدگاه ِ خود بيافريند. آزادگان، به ويژه ميهن پروران اگر ، در مرزهای دانايی و بينايی، خردمندانه بينديشند، آنها می توانند، راه ِ رسيدن به آزادی را، که ريشه ی آن هنوز در بينش ِ مردم ايران نخشکيده است، شناسايی کنند و به نوزايی و نوآفرينی ی فرهنگ ِايران بپردازند.

حکومت اسلامی، يا هر ايران ستيزی، به آسانی می تواند بُت های پرستندگان را با خشم و به کينه توزی بشکند تا الله را، يا بُت ِ انجمن ديگری را، در جای آن بُت ها بنشاند.

درست است هر انجمنی نياز به يک کاردان يا رهبری زنده دارد. کاردان بدان کارکرد گماشته می شود که بتواند بخش های سازمان را همآهنگ سازد و انجمن را در سوی آرمان هموندان رهبری کند. رهبر بايد زنده و داناتر و بيناتر از هموندان ديگر باشد تا بتواند در روندی، که هموندان ِ انجمن مرزبندی کرده اند، نيروی هموندان را همآهنگ سازد و آن را در سوی آرمان ِ انجمن به کار ببندد.

رهبر ِ انجمن، آن کس که به دانايی و بينايی آراسته است، او کاردانی و رهبری ی انجمن را، که هموندان به او واگذار کرده اند، پذيرفته است. در هر زمانی که هموندان خواسته يا نياز داشته باشند می  توانند کاردان ِ ديگری را به رهبری برگزينند. با مرگ، يا با کژروی ی رهبر، سامان و روند ِ انجمن از هم نمی پاشد. زيرا هموندان دانسته آرمانی را پی گيری می کند نه هموندی که او را در پيش نهاده اند.

(اشاره: در حکومت اسلامی يک فقيه، اميرالمومنين يا خليفه يا حاکم است تا احکام اسلامی را، که حکمت الهی هستند، بر سرکوب شدگان فرود آورد. مسلمانان وظيفه دارند که از اوامر او اطاعت کنند، آنها انديشه يا آرمانی ندارند که نياز به رهبری داشته باشند. آخوندها که از سرشت ِ خود دروغوند و دزد هستند، بر همين شيوه، برای مردمفريبی، واژه ی “رهبر” را از فرهنگ ی ايران دزده اند بر يک راهزن ياِِ بر يک غازی انسان ستيز نهاده اند)

سخنی کوتاه با خواننده ی ژرفانديش

اين جستار در بر گيرنده ی همه ی پرستندگان ِ ريز و درشت، همه ی بُت شکنان و بُت تراشان ِ ريز و درشت و همه ی بُت های ريز و درشت است و با آزادگان و آزادانديشان هيچ گونه برخوردی ندارد.

خواننده ی گرامی تو، اگر شيره ی اين جستار را گواريده ای، نيازی نداری که نورافکن های نگرش ِ خود را به سوی بُتی يا بُتکده ای برگردانی وآنکه نياز است که با شمع خرد در گوشه های ديدگاهت بجويی و بُت ريزه هايی که هنوز بر جای مانده اند از برگهای بينشت پاک کنی. چنانچه از اين هفتخوان پيروزمند برگشتی، خواهی دانست که کمتر پرستنده ای اَبزاری دارد که بتواند تو را از انديشيدن باز دارد و تو کمتر نيازی داری که بُت يا بُتکده ای را ويران کنی.

خواهشمندم: پيروزيت را به من بگو تا من هم آن را جشن بگيرم.

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

Translate »