به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکسشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

دوازدهم فروردین ماه 58 سیاهترین روز در کارنامه ی مردم ایران

دوازدهم فروردین

برپایی حکومت پُر مرگ اسلامی در ایران

روز بد شگونی که مردم ایران به سیه روزگاری خود رأی دادند

«هومر آبرامیان»

C:\Users\Karmina\Desktop\64595_514.jpg

در پی پیروزی شورشگرانِ بیگانه پرست درسال ۱۳۵۷ کوچی خورشیدی و فروپاشی سامانه ی دو هزار و پانسد ساله ی شاهنشاهی ایران، در پی یک همه پرسی در روزهای دهم و یازدهم فرودین ماه سال ۱۳۵۸، برابربا ۲۵۳۸ شاهنشاهی، با یک پرسش ساده: جمهوری اسلامی آری یا نه؟! با رای بیشینه ی مردم ایران برسرکار آمد. دیری نپایید که هواداران این دستگاه اهریمنی به لغزش نا بخشودنی خود پی بردند، ولی با همه کوشش ها و جانبازیهایی که از خود نشان دادند، تا کنون راهی برای برون رفت از آن دام فریب پیدا نکرده اند.

آخوندها برای ماندگاری بر سر کرسی های فرمانروایی ایران، راهی پیش گرفتند که از هزار و چهارسد سال پیش از آنها نیاکان بیابانگرد بی فرهنگ شان پیش گرفتند و با راه اندازی آسیابهای خون، آیین خرد سوز و خرافه پرور خود را بر سر زمین فرهنگ خیز ایران چیره گردادند و ایرانیان را به زانو سایی در برابر خود وا داشتند:

« …بی درنگ به نابود کردن ذخایر علمی و فرهنگی ملل مغلوب پرداختند، آنچنانکه در حمله به مصر کتابخانه ها را به آتش کشیدند و محصول تمدن و فرهنگ چند هزار ساله ی این ملت باستانی را به آتشدان حمام ها افکندند بطوریکه مدت شش ماه چهارهزار حمام در سرزمین مصر از سوختن این کتابها گرم می شد… کتابخانه های ری و گندی شاپور را هم به آتش کشیدند زیرا عمر نیز معتقد بود که: .. با وجود قران مسلمین را به هیچ کتاب دیگری احتیاج نیست!!.. ( تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی- ذبیح الله صفا پوشینه ی یکم رویه ۳۳ … تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان پوشینه سوم رویه های۴۳۴…. فرهنگ ایرانی پیش از اسلام محمد محمدی رویه های۳۹- ۶۴)

«… قتیبه بن مسلم باهلی برای مسلمان سازی مردم خراسان و خوارزم ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای این مناطق، مورخین- متفکرین و دانشمندان این نواحی را بکلی فانی و معدوم الاثر کرد و بسیاری را به شهرهای دوردست تبعید نمود و آثار و رسالات آنان را بسوخت آنچنانکه اخبار و و اوضاع ایشان ( مردم خراسان و خوارزم ) مخفی و مستور ماند … و اهل خوارزم امی و بیسواد ماندند و در اموری که مورد نیاز آنان بود تنها به محفوظات خود استناد کردند.» ( علی میر فطرس – ملاحظاتی در تاریخ ایران- رویه۲۷)

«…بگرفتند و غارت کردند… بسیار غنائم و برده گرفتند … همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت بتاراج بردند… لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر … مالی عظیم حاصل کردند… قریب صد هزار برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند… چندان خون بریختند که نهراز حکم طهارت بیرون شد و مشارب آن بر هر شارب حرام گشت…( گردیزی رویه های۶۷-۶ در گزارش زشتکاری ترکان مسلمان در هند)

و همه ی این دُژمَنِشی ها برای اینکه:

« .. رخساره ی اسلام به گلگونه ی نصرت جلا داده شود و ماده ی الحاد و کفر در آن نواحی منقطع گردد. » (تاریخ یمینی رویه ۲۱۰-۲۸۰)

دوازدهم فروردین – روز خوار داشت زن ایرانی به شیوه ی اسلام ناب محمدی

ویدیوی زیر را ببینید تا بدانید که اسلام و آخوند با میهن ما چه کردند

تا بدانید که روز دوازدهم فروردین ماه 58

زنان و مردان ایران به چه چیز

رای «آری» دادند

https://www.youtube.com/watch?v=iP7uzHdJZgw

Image result for ‫روسپیگری در ایران اسلامی‬‎

دوازدهم فروردین – روز زشت ترین کردار اهریمنی در ایران

Image result for ‫سنگسار رخشانه‬‎

دوازدهم فروردین – روز تباهی زن ایرانی

C:\Users\Al\Desktop\اسیدپاشی.jpg

دوازدهم فروردین – روز کلیه فروشی کارگران ایرانی

C:\Users\Al\Desktop\download.jpg

دوازدهم فروردین – روز به خاک و خون کشیدن آزادیخواهان ایرانی

C:\Users\Al\Desktop\Firing_Squad_in_Iran.jpg

دوازدهم فروردین- روز حکومت لاشخورهای گندیده مغز و پوسیده استخوان

C:\Users\Al\Desktop\Ugly-Mullahs-meeting-in-Tehran-Iran.jpg

دوازدهم فروردین – روز کشتار بزرگ زندانیان سیاسی

Related image

دوازدهم فروردین – روز پیروزی دیو خشم خونین درفش

C:\Users\Al\Desktop\unnamed.png

دوازدهم فروردین روز مرگ دانش در ایران

Image result for ‫مخالفت آخوندها با فرهنگ ایران‬‎

Image result for ‫مخالفت آخوندها با فرهنگ ایران‬‎

دوازدهم فروردین روز پرت شدن ایران به ژرفای سیه روزگاری

Image result for ‫مخالفت آخوندها با فرهنگ ایران‬‎

دوازدهم فروردین آغاز فرمانروایی گندیده مغز های پوسیده استخوان و تباهی مردم ایران

Image result for ‫مخالفت آخوندها با فرهنگ ایران‬‎

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

Translate »