دانشکده دین شناسی (علوم دینی)

جنبش خرد گرایی در اروپا کاخ سد ستون خرافه باوری را در هم کوبید و نشان داد که آیین نامه ی سپهر را با زبان گیتی نوشته اند نه با آیه های آسمانی!.. دانش و ایمان دو مینُوی نا سازگارند، کسی که زبان دانش را می آموزد نمی تواند دل به گفته های شبانان بیابانگرد بسپارد!..

شناسه استاد فاضل غیبی

استاد فاضل غیبی

شناسه استاد مردو آناهید

استاد مردو آناهید

شناسه میرزا آقا عسگری (مانی)

استاد میرزا آقا عسگری (مانی)

شناسه استاد هوشنگ معین زاده

استاد هوشنگ معین زاده

شناسه دکتر لطف الله روزبهانی

دکتر روزبه آذربرزین

شناسه هومر آبرامیان

هومر آبرامیان

دکتر جلال ایجادی

دکتر جلال ایجادی

دینهای هندی

دینهای ایرانی

دینهای ابراهیمی

آیین زرتشتی

دینهای ابراهیمی

فرهنگ ایران آگاهی را سر آغاز آزادی، و ناآگاهی را بیخ و بُن گرفتاری مردمان می داند، نا آگاهی دینی در همیشه ی تاریخ زمینه یی فراهم آورده است تا دینکارانِ سیه دل بتوانند مغز و روان و اندیشه ی مردمان را تباه بگردانند و آنان را از داشتن سرمایه ی گرانبهای راستی و خرد نیک باز دارند. اشو زرتشت ورجاوند این کژ اندیشانِ بد خو را آموزگاران بد! می نامد، آموزگارانی که با گفتار و کردار نادرست خود اندیشه ی مردم را چنان پریشیده اند که راست از نا راست – شایست از نا شایست – و هوده از بیهوده نمی شناسند.

زرتشت تنها راه رهایی از بند این کژ اندیشانِ بد خو را گسترش دانش در میان توده های مردم، و پیروی از اندیشه و گفتار و کردار نیک می داند، از این دیدگاه، دانش دینی چراغ پر فروغی است که در پرتو آن مردم می توانند راه از چاه و شایست از نا شایست باز شناسند و در دام دینکاران تبهکار گرفتار نشوند، از اینرو بایسته است که:

هر ایرانی دینی را از پدر و مادر خودگرفته بدرستی بشناسد و به آنچه از پدر و مادر و رهبران دینی خود شنیده است بسنده نکند.

فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ، همه ی استادان و دانشبانانی که در زمینه ی دانش های دینی ویژه کار هستند را به همکاری در این جنبش بزرگ فرهنگی فرا می خواند. به فرهنگستان جهانی کورش بزرگ بپیوندید و چراغ دانش بر سر راه جوانان برافروزید.

اشتراک گذاری