به تارنمای فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای فرهنگستان جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این فرهنگستان دسترسی داشته باشید.
به فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

قانون اشا – دکتر هوشنگ حق بین (ساسانیفر)

آيا هستى قانونمند است يا هدفمند؟

آيا هوشمندى خاص جانداران است يا جزء جوهر هستى؟

دکتر هوشنگ حق بین(ساسانیفر )

C:\Users\Al\Desktop\فرتورها\هوشنگ حق بین.jpg

در اين نوشته کوشش ميشود به پرسشهاى بالا پاسخ داده شود.

تعاريف:

قانون (اشا) = ((LAW(TRUTH

ماده(واقعيت)= MATTERREALITY ) )

محيط= ENVIRONMENT

هوشمندى = CONSCIOUSNESS

يك ذره ساده (ماده) را در يك مكعب با بعد L(محيط) به حال خود رها ميكنيم. آيا اين ذره از محيطى كه در ان زندگى ميكند آگاه است؟ قانون حاكم بر زندگى اين ذره چيست؟ آيا اين ذره يك زندگى هدفمند را دنبال ميكند؟

قانون حاكم بر زندگى اين ذره يك معادله ديفرانسيلى است كه ذره تا ابد از ان پيروى ميكند. چگونگى زندگى اين ذره نيز به پارامتر محيط زندگى(L) بستگى دارد. اگر شما پارامتر ، L، را تغيير دهيد ذره چگونگى زندگى خود را با پارامتر محيط جديد وفق ميدهد. اگر شما شكل محيط را تغيير دهيد(مثلا ذره را در يك جعبه استوانه اى قرار دهيد)، باز هم ذره چگونگى زندگى اش را با محيط جديد وفق ميدهد.

به نظر ميرسد اين ذره از يك هوشمندى بر خوردار است كه بدون انكه از وجودقانون حاكم اطلاعى داشته باشد از ان پيروى ميكند. اگر اين نظريه درست باشد نتيجه ميگيريم كه:

چگونگى زندگى ماده در يك محيط از يك قانون و پارامتر محيط پيروى ميكند و هوشمندى خاص جانداران نيست بلكه خاصيت جوهرى هستى است و هدفى را دنبال نميكند.

هوشمندى از پايين محدود(غير صفر) و از بالا بيكران است. ساده ترين ذره كه در ساده ترين محيط زندگى ميكنداز ابتدايى ترين هوشمندى برخوردار است. ساده ترين ذره انست كه هيچ خاصيت فيزيكى مانند جرم نداشته باشد. ساده ترين محيط، فضا-زمان مسطح است. هر چه ماده پيچيده تر شود و محيط منحنى تر باشد انتظار ميرود هوشمندى نيز بيشتر شود.

از جمادى مردم ونامى شدم …در وهم نگنجد آن شوم(هوشمندى مينيمُم غير صفرتا بينهايت)و عدم وجود داراى هوشمندى صفر است. هوشمندى بينهايت؟؟؟!!

براى اطلاع از محاسبات رياضى مباحث فوق لطفاً به فيزيك كوانتمى ذره در جعبه مراجعه فرماييد.

آيا هستى قانونمند است يا هدفمند؟

آيا هوشمندى خاص جانداران است يا جزء جوهر هستى؟

دکتر هوشنگ حق بین(ساسانیفر )

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

Translate »