تندیس گیلگمش در سیدنی

از سوی کانون فرهنگی گیل گمش ، به سرپرستی هومر آبرامیان

اشتراک گذاری