کلاغ

گامه ی یکم (یا نخستین دانش پایه یا ترم) : کلاغ 

کلاغ همه چیز خوار است از خوردن هیچ چیز روی بر نمی گرداند، پرندگان کوچکتر- میوه ها- مغزها- دانه ها- قورباغه- کرم خاکی – صابون- تخم دیگر پرندگان – حلزون- موش- جوجه ی دیگر پرندگان – لاش و مردار دیگر جانوران…

در اختر شناسی کلاغ را در پیوند با ستاره تیر ( دبیر سپهر) و نماد هوا و باد نیز دانسته اند

شاهنامه شناسی

دین شناسی

گیتا شناسی

کارنامک(تاریخ)

بزرگان ایران

ادبسار

هنر

اشتراک گذاری