به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکسشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

گفتگوی استاد دکتر کاوه فرخ با هفته نامه ی ارتش اسپانیا

 1. Dear Kaveh, although you live in Canada, you come from an Iranian family, but your ancestry is also from the Caucasus. How do you get to live in Vancouver? How do you see the current situation of Iran?

I am born in Greece and as my father was a career diplomat during the previous Pahlavi establishment I pretty much grew up in Europe. My schooling was in American and International schools, and I still have fond memories of the Berlin American High School (BAHS) where I spent most of my high school years. I only lived a few years in Iran, after my father’s final mission as ambassador to East Germany in 1977. This is when I spent the most time in Iran in 1977-1978 when the revolution broke out. My family and I immigrated to France in 1979 and I subsequently left for my university studies to England and the US. We then immigrated to Canada in February 1982 where beautiful Vancouver has been our home ever since.

As per the current political situation in Iran, my perspective is more guided by my focus as a historian and researcher of ancient (pre-Islamic) Iran. As you may know the current establishment ruling in Tehran is pan-Islamist in its outlook and is in general less interested in ancient Iran. Let us look at Shirin Hunter’s recent analysis published in LobeLog:

“The current government’s…priorities… emphasize vague and unattainable Islamist goals …”

While true that the Rouhani administration is considered as more moderate than other factions of the current establishment, the pan-Islamist faction remains very entrenched in the system, with a particular bias against pre-Islamic Iran or Persia. Take for example this statement by Mr. Ali Larejani (who has served as the Chairman of the Iranian parliament), in a speech he gave to Tehran’s prestigious Sharif University, May 2003:

Sadly, much lies are told today of Iranians before Islam, the extent of their culture and civilization, and the burning of their libraries during the Muslim invasion…Before Islam Iranians were an illiterate, uncivilized and basically barbaric people who desired to remain as such.”

While too numerous to list here other examples of such sentiments include Grand Ayatollah Safi Golpayegani in Iran composing anti-Persian Poetry (in the Persian language) or the academic Dr. Sadegh Zibakalam’s declaration that:

“I would not give/exchange a single hair of an Arab…for hundreds of Cyrus’, Darius’, Xerxes’, Iran’s past [history]…and Persepolis!” 

Note that Zibakalam is considered as a reformer and a neo-liberal. Another example is Hassan Rahimpour Azqadi, a major theoretician, academic and member of Iran’s Supreme Council of the Cultural Revolution, stated in the Payam-e Nour University of Mashad on March 11, 2014 (just days before the ancient Nowruz Iranian new year) that:

The Aryans drank the sewage of cows as a sacred drink…now that you wish to be proud of being Aryan, go and be Aryan”.

As noted already, such sentiments are also shared by reformist faction of the Iranian establishment. Mir Hossein Moussavi, the reformist candidate who ran against president Mahmoud Ahmadinejad during the 2009 Iranian Presidential elections, had stated in 1982 that the pre-Islamic history of Iran before 1979 had been fabricated during the Pahlavi era and two years after that claimed that the use of ancient (pre-Islamic) Achaemenid architecture as inspiration for contemporary architecture was a “disaster”.

While little noticed in Europe or North America, a select few Western media outlets have been diligently reporting these Persophobic policies, or more specifically bias against ancient pre-Islamic Iran. Recent University of New England graduate Dr. Sheda Vasseghi has been writing diligently against this historical revisionism by the pan-Islamists in one of her articles “Rewriting the History of Iran” in the World Tribune (September 15, 2009):

“…any degree of bias observed in foreign sources about ancient Persians is nothing compared to the negativity, falsehood, and insufficient information provided by the current Iranian establishment to Iranian children… The overall tone is negativity towards … the nation’s culture and history … ancient Persians are described as greedy, unjust, chaotic, and selfish… There is no mention of the ancient Iranian prophet, Zoroaster, who is credited with being the first monotheist… suggests that Cyrus’ motivation for conquest was to become wealthy. Nothing is mentioned of Cyrus’ famous bill of rights cylinder and his decree in freeing the Jewish captives from Babylonia while taking on the financial responsibility to rebuild their temple… [pan-Islamists] are … systematically destroying a nation’s understanding of its past

Just days later Dr. Vasseghi’s report was corroborated by the BBC Persian-language outlet which made an extensive report on September 22, 2009 entitled “The elimination of the history of pre-Islamic monarchs of Persia in Iran’s History books ” [title translated from Persian].

Anti Indo-European sentiments have also been officially expressed (most recently on Radio Farda TV) by certain (politically-oriented?) academics in Iranian Studies venues. Readers however must be reminded that there are many Iranian Studies professors outside of Iran and also inside Iran who oppose the historical revisionism of the authorities. Nevertheless, the Vasseghi and BBC articles have accurately exposed the process of historical revisionism that is taking place by the pan-Islamist factions.

It is hoped that, that the current (and upcoming) political process will reverse the nearly four-decade policy of de-Iranization or de-Persianization. All countries and peoples deserve to have a balanced view of their past and legacy and in Iran’s case this involves appreciating her ancient Indo-European past alongside her more recent (1400 year) Islamic legacy. In addition the history of ancient Iran also belongs to that of ancient Europe. The common assumption is that Europe is mainly derived from a Greco-Roman and Judeo-Christian tradition but in fact there is a strong Indo-European and Zoroastrian element that has influenced not just Europe per se, but also the same Greco-Roman and Judeo-Christian elements.

 1. Our image of the ancient Persians comes from Greco-Latin authors, How would you describe those Persians, who were rivals of Alexander the Great or Trajan?

Much of our image today of “the Other” is based on the selective interpretation of the Classical sources made by mainly English and French and other northwest European scholars, especially from the 19th century onwards. This is not to say that hostile references do not exist in the ancient sources – of course they did, given the hegemonic conflicts that occurred between the two realms. The ancient Persians themselves however did not necessarily view the Greco-Roman civilization strictly as rivals per se, especially if we refer to the Sassanian era. Let us look for example to Apharban, the Persian ambassador representing Sassanian king Narses (r. 293-302 CE) during negotiations with Galerius, a Roman general Galerius after his victory over Sassanian forces in 291-293 CE – Apharban declared this to his Roman hosts:

It is clear to all mankind that the Roman and Persian empires are like two lights, and like (two) eyes, the brilliance of one should make the other more beautiful and not continuously rage for their mutual destruction.”

These sentiments continued well into the late Sassanian era, before the fall of pre-Islamic Persia to the Arabs in the 7th century CE. In his letter to Romano-Byzantine emperor Maurice, Sassanian king Khosrow II wrote the following:

God effected that the whole world should be illumined from the very beginning by two eyes, namely by the most powerful kingdom of the Romans and by the most prudent scepter of the Persian State. For by these greatest powers the disobedient and bellicose tribes are winnowed and man’s course is continually regulated and guided

Apharban and Khosrow II were simply stating the Persian perspective that Rome and Persia were seen as the two major civilizations of antiquity in the west, with India and China predominating in the orient. Neither Rome nor ancient (Achaemenid, Parthian, Sassanian) Persia were “racial” empires – instead they were multifaceted civilizations with complex interrelationships in the arts, architecture, technology, engineering, theology, governance, commerce and militaria. The ancient Iranians also considered themselves as the guardians of knowledge and learning. Let us take the case of the Neo-Platonic Greek scholars who were expelled from Athens in 529 CE by Emperor Justinian (482-565 CE). They were welcomed into Persia’s Gundeshapur by Khosrow I Anushirvan (531-579 CE) where they continued their research in the Mathematics, Astronomy and Medicine. Let us get a glimpse into the Sassanian philosophy of learning in the Middle-Persian (Pahlavi) text, the Karnamag:

We have made inquiries about the rules of the inhabitants of the Roman Empire and the Indian states. We have never rejected anybody because of their different religion or origin…it is a fact that to have knowledge of the truth and of sciences and to study them is the highest thing… He who does not learn is not wise“.

As indicated by the Karnamag, the Sassanians evinced a similar interest in Indian philosophy, medicine and sciences.

Notice that these citations of history are rarely mentioned in academia or the media. Instead much of Western scholarship in Classical Studies continues to promote a distinctly Eurocentric approach, especially in trying to present Greco-Roman and Persian civilizations as completely opposite, hostile, unrelated and even isolated from one another.

Western writers and Classicists often emphasize the antagonistic aspect of East-West relations, especially with respect to the wars of the Greeks and their Roman successors against pre-Islamic Persia. The main aim of this is to portray history as a endless series of wars between the “West” (meaning the Greco-Roman world) which is portrayed as democratic and civilized versus the undemocratic, irrational, barbaric and un-democratic “East” (i.e. ancient pre-Islamic Persia).

But in reality there are also positive praises of ancient Iran by Greek writers, such as Xenophon’s Cyropaedia in reference to his writings with respect to Cyrus the Great. Drijvers for example highlights the fact that Roman and Sassanian Persian emperors’ recognized each other as rulers of equal rank and respect who often sought to establish friendly relations and communications. Eurocentric historians however not only choose to ignore this side of history, but continue to cherry-pick information to present their own biased views. Recall the late Samuel Huntington (1927-2008) who proposed that there is a “Clash of Civilizations” due to the “fact” that the western world has been democratic over millennia in contrast to non-Western world, which is presented in very simplistic terms. Note how ancient Iran and the modern-day Islamic world are (incorrectly) lumped into one entity. The late Edward Said (1935-2003) had argued that such paradigms (which he termed as “Orientalism”). Said noted that such Orientalism only serves to reinforce simplistic, Eurocentric and racist views of history and current events. Indeed Binsbergen has warned us of the fact that much (but not all of course) of Western scholarship continues to be challenged by:

“…the Eurocentric denial – as from the eighteenth century CE – of intercontinental contributions to Western civilization” and that “…Eurocentricism is the most important intellectual challenge of our time”.

The importance of Binsbergen’s observation cannot be overstated – especially in these times of strife, conflict and animosity. The path to healing in this age is through honest and balanced history writing. It is time that humanity as whole realizes that our histories are shared, and when we share the whole truth, we finally arrive at an image of each other free of errors, hostility and bias.

 1. In Spain there are those who affirm that if it had not been for Leonidas and his Spartans, today we would speak Persian. What, in fact, was the purpose of Xerxes invading Greece?

I would humbly (as before) diverge from this interpretation. First, there already were Iranian speakers in Europe, with Iranian languages being of the same linguistic family as other Indo-European languages. The Scythians were already well-established in Eastern Europe, notably modern-day Ukraine and parts of Bulgaria and Rumania with Scythian artefacts having been found in modern-day Germany. Iranian peoples such as the Sarmatians, Alans and countless others continued to migrate into Europe after the fall of the Achaemenids during the reign of the Parthians and early Sassanians reaching as far as modern-day France. Iranian-speaking Alans for example arrived alongside the Goths into Spain (hence the legacy of Catalan = Goth-Alan). Alan contingents for example were dispatched to Britain by Emperor Marcus Aurelius. The close ties of Iranian peoples with Europe was acknowledged until relatively recently as noted by Noah Webster who clearly stated: “the original seat of the German and English nations was Persia” (p. ix), and “[t]he ancestors of the Germans and English migrated from Persia” (p. 4). This was in reference to the common origins of Europeans and ancient Iranians. There are numerous such references too long to list here so let us look at another two examples. Professor Christopher I. Beckwith (Professor of Central Eurasian Studies at Indiana University) for example has noted that:

“… the early Germanic peoples, including the ancestors of the Franks, belonged to the Central Eurasian Culture complex which they had maintained since Proto-Indo-European times, just as the Alans and other Central Asian Iranians had done. This signifies in turn that ancient Germania was culturally a part of Central Eurasia and had been so ever since the Germanic migration there more than a millennium earlier” (2009, pp. 80-81)

But it is not just Germanic peoples – we need to look at the Indo-European family with all its members: Europeans, Indians and Iranians. Beckwith further notes to us that:

The dynamic, restless Proto-Indo-Europeans whose culture was born there [Central Asia] migrated across and “discovered” the Old World, mixing with the local peoples and founding the Classical civilizations of the Greeks and Romans, Iranians, Indians, and ChineseCentral Eurasians – not the Egyptians, Sumerians, and so on- are our ancestors. Central Eurasia is our homeland, the place where our civilization started” (2009, p.319).

Yet today many Europeans remain fixated with exploring Egypt, Sumeria, Babylon and even ancient Tibet as their possible origins, when in fact their Indo-European origins were acknowledged until very recent times.

Such references have been virtually deleted in modern history texts and academia, for many reasons, including political and economic factors. We are often unaware of such facts today, and one reason for this is how our minds are shaped by terminology such as “Middle East”, “Muslim world”, etc. to in order to view and interpret peoples, regions and events in certain ways, which are not necessarily accurate.

Put simply, Iranians have been integral to the history and development of Europe; The Persian Empire was part of a larger civilizational complex known commonly L’Iran Exterior or Greater Iran. As per the notion that if the Achaemenids had prevailed, then all under their rule would speak Persian is inaccurate when we examine the nature of the empire itself. The Persian Achaemenid Empire was in fact a multilingual, multicultural and multireligious state with local languages and traditions being actively encouraged. Darius’ inscription at Behistun is written not just in Old Persian but also in Babylonian, Elamite and Akkadian – and this is INSIDE modern-day Iran. There was no policy of forced conversions to Zoroastrianism or citizens being forced to abandon their cultures and customs to speak Persian. Let us see for example the observations of the late Professor Berthold Laufer who noted:

The Iranians were the great mediators between the West and the East, conveying the heritage of Hellenistic ideas to central and eastern Asia and transmitting valuable plants and goods of China to the Mediterranean area. Their activity is of world-historical significance … ” (page185, Publications of the Field Museum of Natural History, Anthropological Series, Volume 15, No. 3, 1919).

Contrary to what we hear on the mainstream press and increasingly in select areas of academia, Iranians supported and mediated the Hellenic heritage. It is also interesting that there is European scholarship that acknowledges the link between the ancient Iranians and Europeans.

Much of what we have seen, especially after 1979 has been a more “modern” view which plays into “othering” the Iranians to lead to a somewhat simplistic and black-white view of history, one that paints the pictures of “Good” versus “Evil” and “Us” versus “Them”. This is neither scientific not historical and turns people away from the entire picture of what really happened in antiquity.

Now let us focus our attention to the invasion of Greece by Xerxes. Perhaps the best summary of events was provided in my lecture “The Other Side of 300” at The Pharos Canadian­Hellenic Cultural Society in Vancouver, Canada on February 25, 2008. To put it simply, the reasons for the Greco-Persian wars were as much economic as they were political. Broadly speaking there were five reasons summarized below:

(1) The sack of Sardis by the mainland Greeks: On the eve of his invasion, Xerxes declared that he wanted to obtain vengeance for the massacre and burning of Sardis inside the Achaemenid Empire by the mainland Greeks during the reign of Darius the Great (Xerxes’ father). Notably the temple of Goddess Cybele had also been burnt by the Greeks, which was the reason Xerxes set fire to the temples of the Greeks as well as Athens during his invasion of 480 BCE. Xerxes was essentially attempting to settle the “unfinished business” of his father Darius, who had failed at the Battle of Marathon in 490 BCE and died shortly thereafter.

(2) Fear of future Greek attacks: Xerxes and the Achaemenid government were greatly concerned that the Greeks would launch more destructive raids on the Achaemenid Empire as they had done already at Sardis.

(3) The need to assert imperial (Achaemenid) authority: In Xerxes’ view the mainland Greeks had defied the authority of the king with their invasion of Asia Minor and especially their destruction of Sardis. Failure by the empire to take successful action against Greece would undermine the authority and prestige of the imperial throne and empire.

(4) Invitation by anti-Athenian Greeks for Xerxes to invade Greece: The enemies of the Athenians from Thessaly as well as the Pisistratidae had sent messengers to the king urging him to invade Greece.

(5) Expansion of Achaemenid economic trading zones into the Mediterranean:

Darius had left a powerful legacy of private enterprise, manufacturing and international commerce, with an efficient taxation system (provincial and customs) with the major proceeds of these funds being fed back into the economy. A highly efficient irrigation system allowed for agriculture to thrive in dry areas. The empire had also completed a Royal Highway stretching 2,700 km, connecting Susa in southwest Persia with Sardis in Western Anatolia. This now facilitated economic, cultural, political and military links between the Iranian plateau and Anatolia. This allowed for the creation of history’s first true common market and free trade system. There was now also a common currency, the Daric which replaced the barter system for goods and services. There was now a rise of international commerce between regions that had never directly traded before, such as Greece and Babylon. The empire was now intent to expand Darius’ “Economic Miracle” which was now placed on the eastern shores of the Mediterranean. This challenged Greek economic and shipping primacy in the Mediterranean. Note that Greeks were already established in the Mediterranean in places such as Calabria in southern Italy, Nikea (modern Nice in southern France) and Massilia (modern Marseilles, also in modern southern France). There were also many Greeks participating in the commercial benefits of the Achaemenid Empire’s economy whose ships were now expanding into the Mediterranean. Italian researchers for example have found evidence of a Persian trading colony in southern Italy dated to the times of Darius and Xerxes. Hence we can now assert that one of the facts that may have led to war was economic rivalry in the Mediterranean between Greece and Persia.

 1. From a military perspective, What do you consider to be the greatest Persian success? And Persia’s greatest failure?

Most historians of ancient Iran would probably tell you that the Battle of Carrhae in 53 BCE in which the Roman armies of Marcus Lucinius Crassus were defeated by a smaller Parthian force was ancient Iran’s greatest victory or the victories of Sassanian king Shapur I in the early 3rd century CE over the armies of Gordian III, Philip the Arab and Valerian. However the precursor to all of these victories is a little know Iranian commander from Central Asia known as Spitames who inflicted a decisive defeat on a Macedonian army at the Battle of Zarafshan River (known as the Battle of the Polytimetos River in Classical sources). Spitames’ victory was the result of the development of the doctrine of the all-cavalry force in which heavy armored lancers were supported by light cavalry (horse archers and javeliners). This doctrine had been developing in Achaemenid armies even as Alexander toppled the Achaemenid Empire. The concept of the armored cavalryman had continued to evolve from the Battle of Cunaxa in 401 BCE and even as Alexander advanced into Persia, the military planning staff had implemented important reforms that would eventually lead to the rise of Persia’s later Parthian and Sassanian armored lancers. It was in the armies of Spitames where the reforms of Darius III’s staff finally found their fruition, leading to defeat of the Maceconian general, Pharnacus. The Battle of Zarafshan was the prelude to the later victories such as Carrhae, those of Shapur I, etc.

As per the greatest failure, many but not all of course would cite the Battle of Qadissiya in 637 CE when Arabo-Muslim invaders defeated the Sassanian armies, which led the way to the eventual capture of Ctesiphon. In my opinion that was a catastrophe that may have been averted had it not been for the wars of Byzantium and Sassanian Persia in 604-628 CE. Even as Persia was victorious for much of that conflict, especially by capturing Syria, Palestine, Egypt and much of Anatolia from the Byzantines, these same victories laid the seeds of Persia’s destruction. Persia had overextended herself militarily and when Heraclius rebuilt the shattered Byzantine armies and struck his alliance with the Khazars, the fate of the empire was in jeopardy. The ensuing counterattack proved devastating to the Sassanians who were finally forced to sue for peace with Khosrow II deposed. According to Western sources the Byzantines lost around half a million of their top warriors in that conflict and it may be safely assumed that the Sassanians had lost just as many if not more during Heraclius’ counter-strikes. Both the Sassanians and Byzantines were badly shaken to the core and militarily weakened. The new Caliphate of the Arabs ruled by Omar realized how the long Sassanian-Byzantine war had fatally weakened both empires. Omar also realized that he needed to strike quickly before either empire had time to recover. The Byzantines lost much of their possessions in the Near East to the Arabs but managed to survive until their final overthrow by Muslim Ottoman Turks in 1453. When the Arabs thrust into Sassanian Persia they were no longer facing the world-class armoured lancers that had challenged Rome for centuries but the battered remnants of a once mighty professional military force. The long Byzantine-Sassanian war in my opinion was a gross military error that not only cost the Sassanian Empire its existence but resulted in a fatal change in the history of the world. If the Byzantines and the Sassanians had made peace, the Arab-Muslims would have had great difficulty in expanding their Caliphate across North Africa and then into Spain with brief incursions into southern France. The Byzantine-Sassanian war indeed changed the face of history much as did the Battle of Waterloo in 1815.

 1. We are well acquainted with Persia’s relationship with the West, but do we know anything about their relationship with Eastern peoples?

When we say Persia, we need to look at the wider context of Iranian peoples and L’Iran exterier. In this context we are looking at Iranian tribal confederations such as the Scythians, Alan-Sarmatians and other North Iranian peoples who dominated much of Eastern Europe, Eurasia and Central Asia. These tribal confederations also facilitated links between their Iranian kinsmen in Persia and China and enabled links between Persia, the Caucasus, Eastern Europe and the Mediterranean. When the first proto-Iranian peoples migrated eastwards they reached as Far East as the Tien Shan Mountains. From the 2nd millennium BCE they had established trade across the Pamir Mountains between China and the Yarkand-Khotan and Badakhshan regions. This began a long and continuous process of intercultural influence between the Iranian peoples-Persia and the Chinese civilization that is also in a sense, the birth of the Silk Route that was to become the “cultural internet” of its day, linking east and west. In between the two hemispheres were located the Iranian peoples and Persia. As noted by the late Professor Berthold Laufer:

We now know that Iranian peoples once covered an immense territory, extending all over Chinese Turkestan, migrating into China, coming in contact with the Chinese, and exerting a profound influence on nations of other stock, notably Turks and Chinese. The Iranians were the great mediators between the West and the East, conveying the heritage of Hellenistic ideas to central and eastern Asia and transmitting valuable plants and goods of China to the Mediterranean area. Their activity is of world-historical significance, but without the records of the Chinese we should be unable to grasp the situation thoroughly”.

Perhaps one of the most interesting recent finds (report in China News in August 2014) pertains to archaeologists in Northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region having discovered major Zoroastrian tombs, dated to over 2,500 years ago corresponding to the chronology of the (first) Persian (Achaemenid) empire. As noted by Chinese archaeologists in the China News outlet:

This is a typical wooden brazier found in the tombs. Zoroastrians would bury a burning brazier with the dead to show their worship of fire. The culture is unique to Zoroastrianism.”

Iranian peoples such as the Kushans and Parthians played a major role in the spread of Buddhism into mainland China. Too numerous to cite here are artistic legacies of that influence such as the fresco along the Tarim Basin, China depicting a Central Asian Buddhist monk instructing a Chinese monk on philosophy (c. 9th-10th Century). Influences from Sassanian Persia in China continued after the Arab conquests. Cosmopolitan Chinese cities such as Chang’An, Lo-Yang and Tun-Huang were soon settled with vibrant Iranian immigrants as they also did in Turkish ruled Kashgar and Khotan in Central Asia. Chinese archives such as the T’ang Shu records of the court of Ming Huang or example, provide some insight into these new Iranian arrivals into China:

“Inside the (Ming Huang) palace, Iranian music is held in high esteem, the tables of persons of noble rank are always served with Persian food, and the women compete with one another in wearing Persian costumes…

There are also a number of Chinese descriptions of Sassanians who had taken sojourn in China, such as the women of the Po-sse (Persians) often being described as having fair skin, blue or green eyes with dark or auburn hair. The Iranians also introduced the Persian Gardens dating to Cyrus the Great to China, with one exceptional example being the 17th century park of Ch’ing Emperor K’ang Shi having been inspired by the ancient Persian model.

The first Iranians also arrived as far away as Japan in the 8th century CE. The Japanese Emperor Shomu appointed Tajihi no Hironari as ambassador to T’ang China 733 CE. This was followed by the return of vice-ambassador Nakatomi no Nashiro to Japan three years later, with a large Tang delegation accompanied by a Persian known as “Li Mi-I”. Excluding the possible exception of northern Japan’s indigenous Ainu population, this is the first official record of a Caucasian visiting Japan. Most likely he was a descendant of one of the Iranian or post-Sassanian refugees to have escaped the Arab occupation of Persia and Central Asia. Records of Japanese persons of Persian descent continue to be cited by Japanese researchers. Akirhiro Watanabe of the Nara National Research Institute for Cultural Properties for example, reports of a man who taught mathematics in Japan due to Persia’s renowned expertise in the subject – as noted by Watanabe to the Japan Times (October 2016):

Although earlier studies have suggested there were exchanges with Persia as early as the 7th century, this is the first time a person as far away as Persia was known to have worked in Japan… This suggests Nara was a cosmopolitan city where foreigners were treated equally”.

There are also routes of cultural influence through Persian shipping extending as far away as Southeast Asia. Parthian merchants were present in modern-day Tun-Sun on the Malay Peninsula with Iranian traders recorded as far away as Tonking as early as the 3rd century CE. By the time of Khosrow I, Persian shipping technology had advanced considerably with reports of these vessels being capable of transporting up to 700 passengers and crew in addition to “a thousand metric tons of cargo“. One of the first Sassanian shipping lines ran from the southern Chinese harbors to Vietnam which was to became a major node of cultural communication in the Far East and Sassanian Persia. Sassanian coins dated to the 5th century CE

for example have been discovered in Yarang, Thailand. Iranian settlers also reached Cambodia where some Sassanian works were translated into Cambodian (known to the local Champa dynasty 192-1471 CE as “The Book of Anoushirwan” – note that Anoushirwan was the nickname of Sassanian King Khosrow I). The modern-day “Orang Bani” of southern Vietnam claim descent from the “Noursavan“, with direct references to Khosrow I also existing in ancient Malaysia (where he is referred to as “Raja Nushirwan Adil” – Malay: King Anoushirwan the Just) in the Malay literary work known as “Sejara Melayu

Sassanian shipping continued to facilitate the spread of Persian culture as far as the coastal areas of southern India, China, modern Vietnam and the Pacific. Persian ships for example are reported in Sri Lanka as early as the 6th Century CE with these links continuing after the fall of Sassanian Persia to the Arabs. In fact by the 7th century CE Persian shipping had reached into the southern Pacific as attested to by records of Persian merchant ships departing from Malay towards Ceylon in 727 CE. Chinese sources record of the ships of the Po-sse (Persians) sailing from Canton in 671 CE. A large Po-sse community is also recorded in Hainan, China as late as 748 CE.

 1. The Great King was the “king of kings” (Shahan Shah). What was the government and administration in ancient Persia? Moreover, it seems that since the third century, at the administrative level, Persia is more like Rome.

This comes back to how deeply the two civilizations (Greco-Roman and Iranian) impacted one another. The Romans themselves had inherited many of ancient Iran’s traditions, one example being the postal system, but it is in their cosmopolitan nature where the two empires shared a common image. Both Rome and Persia were civilizations that had a diverse range of peoples, languages and religions under their rule. The Sassanian Empire, like that of Rome, was multifaceted with the characteristic of having had distinct (social) classes organized into a hierarchical order. It seems that there were four distinct social classes: (1) the priests or Magi known as the “Asronan” (2) the professional warrior class which was recruited from the higher nobility of “Wuzurgan” (grandees) and especially the “Azadan” (lit. freemen) but following the reforms of the 6th century CE, there was also a new class of cavalry of the “Dehkans” or lesser nobility (3) the class of commoners or the “Wastaryoshan” and (4) the lowest class of “Hutukhshan” (artisans). At the apogee of supreme authority was the Shahanshah (king of kings) much like the Emperor of Rome. The king’s entourage was composed of the Wuzurgan (grandees) who were composed of lesser rulers/kings, princes from the house of Sassan, the Magi or priests and the great landlords.

While both the Romans and the Sassanians shared parallels in their administration, the two empires also shared certain parallels in religious development. As you know the Roman Emperor Constantine did much to promote Christianity as a single religion for the Roman Empire. Constantine and his son Crispus sat in on the Council of Nicea in 325 CE to provide the ecumenical foundations for a single form of Christianity much as during the Sassanian era, notably from the time of the Grand Magus Kartir, Zoroastriansim was to become increasingly an orthodox faith for the Sassanian Empire. Note that a similar process had occurred in another earlier Iranian empire: the Kushans. Kanishka the Great, Kushan’s greatest emperor, presided over the 4th Buddha Council to meet in the Punjab (or Kashmir?) to harmonize the doctrines of 18 opposed (Buddhist) sects, thereby promoting the Kandahara School of Buddhism. Religion was now one of the institutional pillars for administrating a vast empire, in this case with respect to the empires of Rome, Persia and the Kushans.

 1. If the Sassanid Empire managed to resist the invasion of Heraclius, How did they fall quickly before the Arabs?

This will be discussed in detail in my upcoming textbook on the Sassanian Army, and here we can give you a concise summary. Three of the reasons for the Sassanian collapse are listed below:

Military factors. This part of the interview connects to what we discussed in response to Question 4. The devastating Sassanian war with the Roman-Byzantines badly damaged the efficiency and morale of the Sassanian Spah (army). As noted previously the huge losses in professional warriors meant that the Arabs no longer had to fear facing Persia’s top fighters. Persia needed a generation to recover its losses and to train replacements for its missing ranks of top-level professional warriors. The caliphate led by their caliph Omar, had no intentions of giving the Persians or Romans any time to recover – less than 10 years after the ceasefire between Persia and Rome, the Arabs struck both empires. Before the invasion, morale and discipline had also plummeted in the Sassanian army which also affected vigorous training. Put simply, the Arabs had great timing in their history: they struck at the right place and at the right time against Persia and Rome. And the results of this, as we noted before, were devastating with the road to Europe opened allowing the Arabs to invade Spain.

Frictions in the upper classes. The upper stratum of Sassanian society had rifts, especially between those of Parthian descent and the house of Sassan. Parvaneh Pourshariati has outlined in detail how these dynamics helped weaken the ability of the Sassanian state to resist and endure against the Arab invasion. Loyalty was also an issue when the Arabs invaded, as numbers of the top nobility and military personnel joined the Arabs during the invasion. Sassanian warriors who joined the Arabs were often paid twice (or more) the salary than regular Arab troops!

Societal: the Sassanian class system was rigid, so upward mobility was very difficult. There was also the problem of the extremely wealthy upper classes, especially landlords, who along with the Royal House, were hoarding a larger and larger share of the nation’s wealth at the expense of the ordinary people. In short, there was a wide gap between rich and poor. The reformer-prophet Mazdak had attempted to address these societal imbalances at the time of king Kavad (reign: 488-496, 498-541 CE) but by the time of his son Khosrow I (reign: 531-579 CE), Mazdak was executed and his followers suppressed. Despite economic advancement and reforms by Khosrow I, the challenges facing Sassanian society had not been completely addressed by the time the Arabs were preparing to invade the Sassanian Empire.

However Persia did not fall as quickly as many believe. While true that Persia was conquered, fierce resistance against the Arabs continued well into the 9th century CE. There were many Iranian resistance fighters such as Sindbad, Muqanna, Ustasis, etc. There are several women resistance fighters who fought against the Arabs, one of these being Azadeh Dailam (the free of one Dailam) hailing of a Parthian clan. She held the Arabs at bay in northern Persia. Remarkable is also the exploits of Babak Khorramdin who with his wife, Banu, who led a nearly three-decade resistance movement, having ejected the Caliphate from northwest Persia. This led to the arrival of thousands of anti-Caliphate fighters from across Persia to join Babak’s banner. Babak also made a joint declaration with Maziar (a prince from the Parthian Karen clan) and Afshin (an Iranian general) stating that they intended to: “…take back the government from the Arabs and give it back to the Kasraviyan [Sassanians]”.

Babak and Banu are Persia’s equivalents to King Ferdinand and Queen Isabella. Just as Ferdinand and Isabella succeeded in breaking the hold of the Caliphate in Spain, so too did Babak and Banu endeavour to eject the Caliphate from all of Persia. Several armies of the Caliphate were wiped out by Babak’s fighters in 813-833 CE, however the Byzantine Empire failed to capitalize on these successes to help the Iranians, and with the end (some would say betrayal) of his resistance movement in 837 CE, Persia’s last chance to eject the Caliphate ended.

Nevertheless, the Arabs failed to impose themselves in northern Persia. Ibn Isfandyar’s “History of Tabaristan” provides a number of detailed observations of the local armies in northern Persia, which appear to have retained Sassanian military tactics, equipment and titles. One of the local commanders of northern Persia, Sherwin Ispadbodh, reputedly refused to allow any slain Muslim Arabs to be buried in northern Persia. Arab sources can be cited describing Northern Persia as one of the implacable enemies of the Caliphate. This was at a time when Spain had fallen to the Arabs in Europe. More examples of resistance in the interior of Iran can be cited, but suffice it to say that Iran, like Spain, refused to become Arabicized in culture and language, a fate that befell ancient peoples such as those of Egypt, Syria, Phoenicia and many others. It was Spain and Iran that succeeded in retaining their distinct culture and Indo-European languages. Neither Spain nor Iran are Arab countries today.

 1. After the Arab conquest, Were there remains of Persian culture?

Here is a case that defines the endurance of Persia: she gets conquered but her culture not only endures but conquers that of the invaders: the Arabs of the Caliphates followed by the Seljuk Turks and the Mongols. Here is where a quote by the Arab historian Ibn Khaldun (1332-1406) in his Muqaddimah (translated by F. Rosenthal (III, pp. 311-15, 271-4 [Arabic]; R.N. Frye (p.91) which has acknowledged the role of the Iranians in the promotion of scholarship in the post-Sassanian era:

“…It is a remarkable fact that, with few exceptions, most Muslim scholars…in the intellectual sciences have been non-Arabs…thus the founders of grammar were Sibawaih and after him, al-Farisi and Az-Zajjaj. All of them were of Persian descent…they invented rules of (Arabic) grammar…great jurists were Persians… only the Persians engaged in the task of preserving knowledge and writing systematic scholarly works. Thus the truth of the statement of the prophet becomes apparent, ‘If learning were suspended in the highest parts of heaven the Persians would attain it”…The intellectual sciences were also the preserve of the Persians, left alone by the Arabs, who did not cultivate them…as was the case with all crafts…This situation continued in the cities as long as the Persians and Persian countries, Iraq, Khorasan and Transoxiana (modern Central Asia), retained their sedentary culture.”

As per the Turks, let us refer to Turkish Professor Ilber Ortayli of Galatasaray University (Istanbul, Turkey) in his interview with the BBC-Persian news outlet (October 2012):

The influence of Iran upon the Turks is like the influence of ancient Greece upon the entirety of Europe … We [the Turks] adopted much of our bureaucratic and governance methods from the Iranians during the Ottoman dynasty. We have been influenced by Iranian civilization since ancient pre-Islamic times. The only difference between us [the Turks] and them [the Iranians] is in our language groups…Persian is an Aryan languageOur worship of nature and creed of Shamanism has been heavily influenced by Zoroastrianism. And in the days of Islam, all of our learned men/teachers who taught us were all Iranians. Even our alphabet is derived from the Iranians…because of our history with the Ottomans we continue to share a special bond with the Iranians”.

The Turks and Iranians hence share what is known in Iranian Studies as “Persianate Civilization”, a culture pervading among the Iranian-speaking Kurds, the Caucasus, Afghanistan and Central Asia. As this pertains to a shared general culture that transcends ethnicity, language and religion, thus this is not the same as “Muslim Civilization”. Georgia and Armenia for example are predominantly Christian nations yet both have strong traces of Persianate influence. Large but as yet unspecified numbers of Kurds do not profess Islam either, these often following ancient Iranian cults (e.g. the Yaresan, Yazidi, Ahl-e-Hak, etc.).

So we can end this part of discussion by saying this: while Iran did fall under the boot of conquerors such as the Arabian Caliphate, the Seljuk Turks and Mongols, the nation retained its Indo-European character and was neither Arabized or Turkified. Again as noted in my response to question 7, the closest historical parallel in Europe is that of Spain which also fell under the to the Arabian Caliphates, but she, like Persia, succeeded in retaining her (Indo-)European language and culture.

 1. If you had to choose a moment from the History of Persia (pre-Islamic), what would it be?

Cyrus the Great’s edict declaring the human rights of diverse peoples and religions. Perhaps this is best expressed in my 2013 article on this topic published in the special edition of the Fezana (Publication of the Federation of Zoroastrian Associations of North America) Journal on Cyrus the Great and the Cyrus Cylinder in 2013. This edition featured articles written by a variety of scholars such as Jamsheed Choksy, Jacob Wright, Jenny Rose, Lisbeth Fried, Marc Gopin and Mohamad Tavakoli-Targhi.The entire journal’s articles have also been translated into Spanish. Greek, Babylonian and biblical sources agree on Cyrus’ benevolent statesmanship but given the vastness of the subject we can cite the example of his rule as laid out in the declarations of the Cyrus Cylinder: (a) the Babylonian god Marduk is to be respected, a clear signal that Cyrus had not arrived in the city of Babylon on October 29, 549 BCE as a conqueror to impose Iranian culture, theology, and language (b) ordering a slum-clearance program, clearly demonstrating Cyrus’ concern for the welfare of all citizens irrespective of wealth, status, ethnic origin, religion, etc. (c) statues of gods of all religions were to be restored in original locales in accordance with the wishes of the people, a clear reference to freedom of worship, much like that enshrined in the Constitutional declarations of the Founding Fathers of the United States and (d) the right of all citizens to again engage in their respective New Year festivals, thereby affirming the rights of all citizens to freely and proudly celebrate their respective cultures.

This is also the first time in history that a world power, Achaemenid Persia (550-333 BCE), had guaranteed the welfare of the Jews by protecting their culture, customs and religion. Liberated by Cyrus, perhaps up to 40,000 Jews now returned to Jerusalem from their Babylonian captivity who were even given funds from the Persian treasury to rebuild their temple. This policy is seen later with Darius the Great in 519-518 BCE who continued his support for the rebuilding of the Jewish temple at Jerusalem. An indication of the importance of Jews in the Achaemenid Empire is perhaps provided by the roles of Ezra, Daniel and Mordechai as described in the Bible. Thus to me, Persia’s finest hour is traced to Cyrus himself, as his real mark in history was not in military conquest, but in the way he chose to govern his newly formed empire.

 1. Your book Shadows in the desert has become a benchmark for studying Persia from a more objective view – and was celebrated by Richard Frye – However there are still many prejudices about ancient Persia. Do you think that the fall of the Shah helped to increase that image of Iran as an enemy of the West?

The late Professor Richard Nelson Frye (1920-2014) was a mentor and guide to me in many ways and in a sense, my second book (Shadows in the Desert: Ancient Persia at War) has been dedicated to his lifelong work in resurrecting a part of human civilization and history that has been marginalized for far too long.

In many ways you are correct as since the fall of the Shah in 1979, there had been an endless barrage of negative reports regarding Iran. But is this really only the result of the revolution? In reality Iran was already the target of negative reporting even before the fall of the Shah. While I do wish to go off topic, the issues with Iran are mainly based on geopolitical and especially petroleum issues, no matter what government is ruling in Iran (the Pahlavi Shahs or the current Mullah theocracy).

I recall growing up in Europe in the 1970s and seeing the almost daily barrage of anti-Iran reports in television documentaries and news reports. Some reports that come to mind are those of the American CBS station’s 60 Minutes or the Welt Spiegel from West Germany in the 1970s which always seemed to amplify Iran’s problems and faults but seemed to turn a blind eye to the issues of other neighbouring countries. For example there were constant reports from Amnesty International and Human Rights groups regarding Iran, yet far less mention was made when it came to any of Iran’s neighbours or the wider Middle East region. Even to this day reporting is often absent on these issues in the Arab world: the lack of elections in many Arab countries, women’s rights, human rights violations, etc. Take the case of Yemen for example: when Egypt’s Gamal Abdul Nasser invaded the country, there was hardly any reaction from the Western press or political outlets. And today, Yemen, the poorest country in the Arab world, is again being crushed, this time by the mighty military machine of the Saudis, an epic human disaster with looming famine and disease. Yet there is very little criticism of Riyadh – to the contrary, they are even armed with the latest Western weaponry. Iran’s Mullah theocracy is far from innocent of course and while much of the criticism against this regime would be valid, why the silence then when it comes to Iran’s neighbours whose regimes are not necessarily better?

I still recall the outcry when the late Shah celebrated the 2,500th anniversary of the Persian monarchy. It was complained that this was an extravagancy when much of the country struggled with poverty. However hardly any mention was made on the fact that the vast proportion of the funds were actually invested not on the celebrations themselves but on infrastructure projects such as highways, lodges, hotels, etc. Contrast this with the (far greater) extravagancies of the wealthy sheiks neighbouring Iran, a fact that continues to this day, yet there are hardly any Western reports of the vast gap between rich and poor in the Arab world.

It seems that Iran has become, as the French would say a favourite “bête noire”, even if the facts do not fit the narrative. On this note, allow me to share a personal experience I had while being interviewed by a radio station in the US. I was initially invited to speak regarding my third book Iran at War: 1500-1988 (published in 2011) but the radio host apparently had another intention: his paradigm was that Iran has been an enemy of the West since the dawn of history. It is clear that he had not read the textbook, especially the section on the Safavids that details how the Europeans and Persia were allies against the Ottoman Empire, the seat of the Caliphate at the time. I described to the radio host many of the items mentioned in our present interview (the links between civilizations, Iran’s Indo-European heritage) and especially the fact Persia was viewed very positively in the West including the founding fathers of the United States – this radically changed in the 20th century. To my surprise the radio host became very irate and angry, raising his voice saying “Iran’s nuclear program proves that they want to annihilate the West”. What was very interesting is that he was attempting to lump all of ancient Persia, the people of Iran and the current Mullah theocracy into a single monolithic. The nuclear agreement was still being negotiated at the time but far more interesting was his emotional reaction. In a sense he had to react with hostility and yelling on the radio as the information I was providing was contradicting his own belief system. Second, the radio audience was now hearing a series of facts that they had not heard before. They were learning that Iran or ancient Persia is not the “enemy” they have been taught it to be. They also learned that the regime of a country and the people and history of a country are not always one and the same. Truth can be dangerous to those who wish to suppress it.

There is another factor deserving mention. For decades, from the end of the First World War, there has been a steady and growing effort among certain newly established states following the collapse of the Ottoman Empire, to “write out” the history and legacy of Iran in accordance with pan-Arabist views. Throughout the 20th century all the way up to today, irrespective of who has been ruling in Iran, Western governments in general have been notably silent with respect to Arab governments’ effort to fund academic programs that essentially rewrite history. Numbers of Western scholars have often protested this, but as always, geopolitics and petroleum have the last word. We saw how US officials of the current Trump administration danced with Saudi Arabia’s Wahhabist leaders in May 2017, even as Trump in the 2016 election campaign had repeatedly accused Saudi Arabian complicity in much of the extremist (Wahhabist-Salfist) Sunni mayhem and terrorism. But perhaps more dangerous in my perspective is the impact of these politics, most recently the Trump-Saudi embrace, and its potential impact on academic discourse and the invention of terminologies. Many of these newly founded (petroleum-economy) nations continue to have their historical revisionism actively promoted, especially with respect to Persephobia and erasing the legacy of Persia out of the history books. My concerns are perhaps best summarized by Salameh (2011) who astutely notes:

Arab colonialist view of a cohesive uniform ‘Arab world,’ denuded of its pre-Arab heritage, seeps into America’s official, academic, and popular Middle Eastern discourse. Never mind that a good third of Middle Easterners are not Arab; never mind that they still use languages and partake of collective memories distinct from those of Arabs…. This is the monolithic Middle East that is being legitimized and intellectualized at America’s leading universities today; a Middle East where the millenarian ‘Persian Gulf’ is re-christened ‘Arabian,’ where a rich tapestry of culture is deemed a uniform ‘Arab world,’ and where ancient pre-Arab peoples who so much as mutter an idiom resembling ‘Arabic’ are summarily anointed ‘Arabs.” [Salameh, F.  (2011, March 23).  “Arabian Gulf,” and other fairytales. Gatestone Institute International Policy Council].

 1. I imagine that you have more publications pending on the subject, can you advance us on what topics they will try?

Affirmative, as you may imagine researchers in our domain tend to be kept busy. I plan more articles for the Persian Heritage journal and European venues, especially the ties between Europe and Greater Iran. I am also very pleased with the recent successful completion of the Dissertation of Dr. Sheda Vasseghi at the University of New England where I acted as one of the academic advisors:

Sheda Vasseghi (2017). Positioning Of Iran And Iranians In Origins Of Western Civilization. PhD Dissertation, University of New England, Academic advising Team: Marylin Newell, Laura Bertonazzi, Kaveh Farrokh.

In the domain of military history, my new comprehensive textbook on the Sassanian army with Pen & Sword Publishers in England is due to (finally) be published after several production delays. As the most comprehensive textbook on the subject to date, this will provide the most detailed examination of the Sassanian army (Spah) with respect to logistics (and medical support), siege warfare and equipment, archery and close-quarter combat weapons, the Savaran cavalry (especially elite contingents), auxiliary forces (notably infantry, the elephant corps, javeliners, slingers, light cavalry, Sassanian military architecture, military operations along the Western (Romano-Byzantine) frontiers, the Caucasus, Central Asia and the Persian regions, weaknesses of the Spah (army), downfall of the Spah and subsequent anti-Caliphate resistance with the final chapter discussing the legacy of the Spah upon the Romano-Western world. I have now begun the process of writing a comprehensive book on the Parthian military and this will be a Herculean task given the paucity of sources on this subject, however, much of this has changed, thanks in large part to the hard work of Eastern European scholars in Poland and Russia especially as well as the archaeological expeditions of my friend and colleague Dr. Reza Karamian of Tehran Azad university’s Department of History and Archaeology. Karamian and I published a paper last year on two of his recent archaeological finds in Iran as well as a cursory examination of Parthian daggers and swords housed in the Iran Bastan Museum in Tehran. Since that publication last year, many examples of new finds have been uncovered by Karamian’s team and colleagues, notably new finds of Parthian daggers, swords, armor, arrowheads and belt buckles at Vestemin in northern Persia. We are preparing a journal article on this article as well of course. Last year we also published a booklet or monograph on the Parthian army and a series of articles on the logistics and support systems of the Sassanian army. The previous year also resulted in my publishing of articles on Kurdish ties to Iranian mythology as well as my article in the University of Messina’s AGON journal discussing ties between ancient Persia and Greco-Roman civilization. I also published a series of articles on the history of the Russian air force’s operations against Iran.

This year you and I published a very well-received article in the Persian Heritage journal entitled “The “Clash of Civilizations” paradigm and the portrayal of the “Other”. You and I plan to write a series of articles and books on topics of Parthian and Sassanian interest, with most immediate projects being the Sassanian invasión of 359 CE and a book on Trajan’s campaign against the Parthian Empire. Just a few days ago my article on the armies of the Mongols went to print in a major British military history journal and I am also working to co-author a series of new articles on the military history of Iran with Dr. Manouchehr M. Khorasani, a top specialist in the arms, armour and military lexicon of Iran. I also plan to present a paper on the Sassanian army in the upcoming ASMEA Conference in October 2017, to be held in Washington, DC. Given the list of publications in general, interested readers who wish to see my publications in 2015 and before, can consult my academia.edu profile for further information: http://ubc.academia.edu/KavehFarrokh

 1. What is the status of humanities studies in Canada?

Canada has a very vibrant, intellectually stimulating and I would say also creative academic atmosphere in general, especially with regards to the humanities. The University of Toronto has a very vibrant Iranian Studies program with a strong faculty and a series of upcoming new graduates who hold much promise. The field of military studies of ancient Iran is not large in Canada (like virtually many venues in the West at present) but the faculty we have in place are excellent. One of these is Dr. Geoffrey Greatrex at the Department of Classics and Religious Studies in the University of Ottawa.

Given that Canada has two official languages, English and French, it is also welcoming of diversity allowing for a very open academic atmosphere. This has been a powerful magnet for young academics and even professors who are coming in larger numbers to this country. Given the tense political atmosphere in the US at present along with the current Trump administration’s efforts to impose a “Muslim Ban”, in the past year we have had a numbers of Iranian graduate students arrive to Canada who initially planned to arrive to the US. This is of course a big win for Canadian academia, and I must emphasize that the migration of intellect into Canada from the US at present is not confined to Iranians but also high-achievers from many other nationalities, such as Indians for example. Our own prime minster, Justin Trudeau, is forward thinking and looks at the world in a welcoming and cooperative posture. I would dare say that this is a Canadian virtue, one that reminds me of the spirit of Cyrus the Great and the Founding fathers of the United States.

 1. Today – as always – Iran is a hot zone, will we see an East-West conflict with the Trump administration?

As noted in previous responses “Iran” per se, is not an enemy of the West; it is the ruling apparatus in the current establishment who have had adversarial relations with the west. But this needs to be distinguished from the history and people of Iran. As you know well, I do not subscribe to the notion of an “East versus West” paradigm. In fact you and I wrote an article on this topic in the Persian Heritage journal this year. What does “East” mean exactly? If it’s Persia, this is not really “East” as this is more accurate in reference to China, the Far East and Asia in General. Persia as a cultural and historical entity is unique in that sense. However, as you and I noted in the Persian Heritage journal, the notion of an “East” versus the “West” remains strong and this certainly plays well into recent politics.

While the Trump administration certainly has chosen to take a partisan, confrontational approach to politics with Iran, this may not be constructive in the short and long term. A look at the press reports from Europe, Iran and internationally illustrates one point: Iran just had an election, flawed though it is and manipulated by the theocracy, but it still was an election nonetheless. The current administration in Washington does not seem to be interested however in the fact that the Iranians have voted for moderation and accommodation. This is because Iranians as a whole have a growing appetite for democracy and civil rule. But this does not fit into the tired narrative of Iran being a “threat to world peace”. In reality Iran only spends only 3 percent of its GDP on military defence while Saudi Arabia, the UAE and others in the region being among the top international purchasers of weaponry. So in reality, Iran is not capable of posing much of a military threat against its neighbours. As per terrorism, again, the Trump administration, as noted before, (hyper)focuses on Iran’s faults but does not seem to be interested in the role of US’ Middle East allies and their own (not so positive) role. The problem with Iran is this, and I must again quote Shirin Hunter on this:

Iran needs an essentially nationalist, self–contained, pragmatic, and non-ideological approach to foreign policy. It needs to avoid entanglement in others’ disputes, … it should not become embroiled in disputes in the Levant such as the Arab-Israeli conflict. Iran needs to have good relations with all major players so that regional players cannot manipulate its difficulties … since the revolution, Iran’s foreign policy behavior has done nothing but exacerbate its geopolitical predicament…

We already mentioned before how many lobbies would prefer that Iran remain a “bête noire”. The current system in Tehran with its vague pan-Islamism is certainly giving the excuse for Iran to remain that “bête noire”. What is less known and not mentioned by Hunter is that many Iranian youth in Iran have protested against these policies with chants such as “No more Palestine, No More Lebanon, We are loyal to Iran”, but these of course go unheeded with the Western press remaining virtually silent at this time. Pan-Islamism has been a failure for Iran. Large numbers of Islamic religious countries do not support Iran and are in many cases even hostile. Even as the regime in Tehran continues to promote the Palestine issue, this has done little good for the country. In fact many Palestinians volunteered to fight against Iran during Saddam Hussein’s war against Iran in 1980-1988 as did large numbers of Egyptians, Jordanians, Pakistanis, Somalis, etc. Pan-Islamists in Pakistan regularly chant “Death to Iran” in their rallies. Yet despite all of this evidence, the current establishment in Tehran continues to promote the idea of pan-Islamism. As before in the 1980s when vast numbers of Islamic countries supported Saddam Hussein, once again Iran is isolated, this time against the growing hostility of the Saudi-US coalition.

However there may be good news as well. Perhaps the current Rouhani administration will help avert conflict and certainly, again and again, they have reached out to both the US and Saudis, etc. but to no avail. Yes, the Trump administration certainly is staffed with many who dislike Iran but the international community (Europe, Russia, China, etc.) does not seem to be as eager for a war and also are not interested in abrogating the nuclear agreement given Iran’s compliance with this. Hopefully common sense will prevail as a war will benefit no one and will only bring more mayhem and destruction in a region that desperately needs peace, stability, civil rule and democracy, an equitable distribution of wealth and opportunities for economic growth and advancement. When this happens, everybody wins. One of Darius the Great’s mightiest legacies was in creating history’s first international trade system which depended on prosperity across all of the Persian empire’s regions and populations. But for this to take place, humanity as a whole needs a paradigm shift away from the old “East versus West” thinking towards one of “East WITH West”. Just imagine the type of new world that can be ushered with this …

 1. Dear Kaveh, although you live in Canada, you come from an Iranian family, but your ancestry is also from the Caucasus. How do you get to live in Vancouver? How do you see the current situation of Iran?

I am born in Greece and as my father was a career diplomat during the previous Pahlavi establishment I pretty much grew up in Europe. My schooling was in American and International schools, and I still have fond memories of the Berlin American High School (BAHS) where I spent most of my high school years. I only lived a few years in Iran, after my father’s final mission as ambassador to East Germany in 1977. This is when I spent the most time in Iran in 1977-1978 when the revolution broke out. My family and I immigrated to France in 1979 and I subsequently left for my university studies to England and the US. We then immigrated to Canada in February 1982 where beautiful Vancouver has been our home ever since.

As per the current political situation in Iran, my perspective is more guided by my focus as a historian and researcher of ancient (pre-Islamic) Iran. As you may know the current establishment ruling in Tehran is pan-Islamist in its outlook and is in general less interested in ancient Iran. Let us look at Shirin Hunter’s recent analysis published in LobeLog:

“The current government’s…priorities… emphasize vague and unattainable Islamist goals …”

While true that the Rouhani administration is considered as more moderate than other factions of the current establishment, the pan-Islamist faction remains very entrenched in the system, with a particular bias against pre-Islamic Iran or Persia. Take for example this statement by Mr. Ali Larejani (who has served as the Chairman of the Iranian parliament), in a speech he gave to Tehran’s prestigious Sharif University, May 2003:

Sadly, much lies are told today of Iranians before Islam, the extent of their culture and civilization, and the burning of their libraries during the Muslim invasion…Before Islam Iranians were an illiterate, uncivilized and basically barbaric people who desired to remain as such.”

While too numerous to list here other examples of such sentiments include Grand Ayatollah Safi Golpayegani in Iran composing anti-Persian Poetry (in the Persian language) or the academic Dr. Sadegh Zibakalam’s declaration that:

“I would not give/exchange a single hair of an Arab…for hundreds of Cyrus’, Darius’, Xerxes’, Iran’s past [history]…and Persepolis!” 

Note that Zibakalam is considered as a reformer and a neo-liberal. Another example is Hassan Rahimpour Azqadi, a major theoretician, academic and member of Iran’s Supreme Council of the Cultural Revolution, stated in the Payam-e Nour University of Mashad on March 11, 2014 (just days before the ancient Nowruz Iranian new year) that:

The Aryans drank the sewage of cows as a sacred drink…now that you wish to be proud of being Aryan, go and be Aryan”.

As noted already, such sentiments are also shared by reformist faction of the Iranian establishment. Mir Hossein Moussavi, the reformist candidate who ran against president Mahmoud Ahmadinejad during the 2009 Iranian Presidential elections, had stated in 1982 that the pre-Islamic history of Iran before 1979 had been fabricated during the Pahlavi era and two years after that claimed that the use of ancient (pre-Islamic) Achaemenid architecture as inspiration for contemporary architecture was a “disaster”.

While little noticed in Europe or North America, a select few Western media outlets have been diligently reporting these Persophobic policies, or more specifically bias against ancient pre-Islamic Iran. Recent University of New England graduate Dr. Sheda Vasseghi has been writing diligently against this historical revisionism by the pan-Islamists in one of her articles “Rewriting the History of Iran” in the World Tribune (September 15, 2009):

“…any degree of bias observed in foreign sources about ancient Persians is nothing compared to the negativity, falsehood, and insufficient information provided by the current Iranian establishment to Iranian children… The overall tone is negativity towards … the nation’s culture and history … ancient Persians are described as greedy, unjust, chaotic, and selfish… There is no mention of the ancient Iranian prophet, Zoroaster, who is credited with being the first monotheist… suggests that Cyrus’ motivation for conquest was to become wealthy. Nothing is mentioned of Cyrus’ famous bill of rights cylinder and his decree in freeing the Jewish captives from Babylonia while taking on the financial responsibility to rebuild their temple… [pan-Islamists] are … systematically destroying a nation’s understanding of its past

Just days later Dr. Vasseghi’s report was corroborated by the BBC Persian-language outlet which made an extensive report on September 22, 2009 entitled “The elimination of the history of pre-Islamic monarchs of Persia in Iran’s History books ” [title translated from Persian].

Anti Indo-European sentiments have also been officially expressed (most recently on Radio Farda TV) by certain (politically-oriented?) academics in Iranian Studies venues. Readers however must be reminded that there are many Iranian Studies professors outside of Iran and also inside Iran who oppose the historical revisionism of the authorities. Nevertheless, the Vasseghi and BBC articles have accurately exposed the process of historical revisionism that is taking place by the pan-Islamist factions.

It is hoped that, that the current (and upcoming) political process will reverse the nearly four-decade policy of de-Iranization or de-Persianization. All countries and peoples deserve to have a balanced view of their past and legacy and in Iran’s case this involves appreciating her ancient Indo-European past alongside her more recent (1400 year) Islamic legacy. In addition the history of ancient Iran also belongs to that of ancient Europe. The common assumption is that Europe is mainly derived from a Greco-Roman and Judeo-Christian tradition but in fact there is a strong Indo-European and Zoroastrian element that has influenced not just Europe per se, but also the same Greco-Roman and Judeo-Christian elements.

 1. Our image of the ancient Persians comes from Greco-Latin authors, How would you describe those Persians, who were rivals of Alexander the Great or Trajan?

Much of our image today of “the Other” is based on the selective interpretation of the Classical sources made by mainly English and French and other northwest European scholars, especially from the 19th century onwards. This is not to say that hostile references do not exist in the ancient sources – of course they did, given the hegemonic conflicts that occurred between the two realms. The ancient Persians themselves however did not necessarily view the Greco-Roman civilization strictly as rivals per se, especially if we refer to the Sassanian era. Let us look for example to Apharban, the Persian ambassador representing Sassanian king Narses (r. 293-302 CE) during negotiations with Galerius, a Roman general Galerius after his victory over Sassanian forces in 291-293 CE – Apharban declared this to his Roman hosts:

It is clear to all mankind that the Roman and Persian empires are like two lights, and like (two) eyes, the brilliance of one should make the other more beautiful and not continuously rage for their mutual destruction.”

These sentiments continued well into the late Sassanian era, before the fall of pre-Islamic Persia to the Arabs in the 7th century CE. In his letter to Romano-Byzantine emperor Maurice, Sassanian king Khosrow II wrote the following:

God effected that the whole world should be illumined from the very beginning by two eyes, namely by the most powerful kingdom of the Romans and by the most prudent scepter of the Persian State. For by these greatest powers the disobedient and bellicose tribes are winnowed and man’s course is continually regulated and guided

Apharban and Khosrow II were simply stating the Persian perspective that Rome and Persia were seen as the two major civilizations of antiquity in the west, with India and China predominating in the orient. Neither Rome nor ancient (Achaemenid, Parthian, Sassanian) Persia were “racial” empires – instead they were multifaceted civilizations with complex interrelationships in the arts, architecture, technology, engineering, theology, governance, commerce and militaria. The ancient Iranians also considered themselves as the guardians of knowledge and learning. Let us take the case of the Neo-Platonic Greek scholars who were expelled from Athens in 529 CE by Emperor Justinian (482-565 CE). They were welcomed into Persia’s Gundeshapur by Khosrow I Anushirvan (531-579 CE) where they continued their research in the Mathematics, Astronomy and Medicine. Let us get a glimpse into the Sassanian philosophy of learning in the Middle-Persian (Pahlavi) text, the Karnamag:

We have made inquiries about the rules of the inhabitants of the Roman Empire and the Indian states. We have never rejected anybody because of their different religion or origin…it is a fact that to have knowledge of the truth and of sciences and to study them is the highest thing… He who does not learn is not wise“.

As indicated by the Karnamag, the Sassanians evinced a similar interest in Indian philosophy, medicine and sciences.

Notice that these citations of history are rarely mentioned in academia or the media. Instead much of Western scholarship in Classical Studies continues to promote a distinctly Eurocentric approach, especially in trying to present Greco-Roman and Persian civilizations as completely opposite, hostile, unrelated and even isolated from one another.

Western writers and Classicists often emphasize the antagonistic aspect of East-West relations, especially with respect to the wars of the Greeks and their Roman successors against pre-Islamic Persia. The main aim of this is to portray history as a endless series of wars between the “West” (meaning the Greco-Roman world) which is portrayed as democratic and civilized versus the undemocratic, irrational, barbaric and un-democratic “East” (i.e. ancient pre-Islamic Persia).

But in reality there are also positive praises of ancient Iran by Greek writers, such as Xenophon’s Cyropaedia in reference to his writings with respect to Cyrus the Great. Drijvers for example highlights the fact that Roman and Sassanian Persian emperors’ recognized each other as rulers of equal rank and respect who often sought to establish friendly relations and communications. Eurocentric historians however not only choose to ignore this side of history, but continue to cherry-pick information to present their own biased views. Recall the late Samuel Huntington (1927-2008) who proposed that there is a “Clash of Civilizations” due to the “fact” that the western world has been democratic over millennia in contrast to non-Western world, which is presented in very simplistic terms. Note how ancient Iran and the modern-day Islamic world are (incorrectly) lumped into one entity. The late Edward Said (1935-2003) had argued that such paradigms (which he termed as “Orientalism”). Said noted that such Orientalism only serves to reinforce simplistic, Eurocentric and racist views of history and current events. Indeed Binsbergen has warned us of the fact that much (but not all of course) of Western scholarship continues to be challenged by:

“…the Eurocentric denial – as from the eighteenth century CE – of intercontinental contributions to Western civilization” and that “…Eurocentricism is the most important intellectual challenge of our time”.

The importance of Binsbergen’s observation cannot be overstated – especially in these times of strife, conflict and animosity. The path to healing in this age is through honest and balanced history writing. It is time that humanity as whole realizes that our histories are shared, and when we share the whole truth, we finally arrive at an image of each other free of errors, hostility and bias.

 1. In Spain there are those who affirm that if it had not been for Leonidas and his Spartans, today we would speak Persian. What, in fact, was the purpose of Xerxes invading Greece?

I would humbly (as before) diverge from this interpretation. First, there already were Iranian speakers in Europe, with Iranian languages being of the same linguistic family as other Indo-European languages. The Scythians were already well-established in Eastern Europe, notably modern-day Ukraine and parts of Bulgaria and Rumania with Scythian artefacts having been found in modern-day Germany. Iranian peoples such as the Sarmatians, Alans and countless others continued to migrate into Europe after the fall of the Achaemenids during the reign of the Parthians and early Sassanians reaching as far as modern-day France. Iranian-speaking Alans for example arrived alongside the Goths into Spain (hence the legacy of Catalan = Goth-Alan). Alan contingents for example were dispatched to Britain by Emperor Marcus Aurelius. The close ties of Iranian peoples with Europe was acknowledged until relatively recently as noted by Noah Webster who clearly stated: “the original seat of the German and English nations was Persia” (p. ix), and “[t]he ancestors of the Germans and English migrated from Persia” (p. 4). This was in reference to the common origins of Europeans and ancient Iranians. There are numerous such references too long to list here so let us look at another two examples. Professor Christopher I. Beckwith (Professor of Central Eurasian Studies at Indiana University) for example has noted that:

“… the early Germanic peoples, including the ancestors of the Franks, belonged to the Central Eurasian Culture complex which they had maintained since Proto-Indo-European times, just as the Alans and other Central Asian Iranians had done. This signifies in turn that ancient Germania was culturally a part of Central Eurasia and had been so ever since the Germanic migration there more than a millennium earlier” (2009, pp. 80-81)

But it is not just Germanic peoples – we need to look at the Indo-European family with all its members: Europeans, Indians and Iranians. Beckwith further notes to us that:

The dynamic, restless Proto-Indo-Europeans whose culture was born there [Central Asia] migrated across and “discovered” the Old World, mixing with the local peoples and founding the Classical civilizations of the Greeks and Romans, Iranians, Indians, and ChineseCentral Eurasians – not the Egyptians, Sumerians, and so on- are our ancestors. Central Eurasia is our homeland, the place where our civilization started” (2009, p.319).

Yet today many Europeans remain fixated with exploring Egypt, Sumeria, Babylon and even ancient Tibet as their possible origins, when in fact their Indo-European origins were acknowledged until very recent times.

Such references have been virtually deleted in modern history texts and academia, for many reasons, including political and economic factors. We are often unaware of such facts today, and one reason for this is how our minds are shaped by terminology such as “Middle East”, “Muslim world”, etc. to in order to view and interpret peoples, regions and events in certain ways, which are not necessarily accurate.

Put simply, Iranians have been integral to the history and development of Europe; The Persian Empire was part of a larger civilizational complex known commonly L’Iran Exterior or Greater Iran. As per the notion that if the Achaemenids had prevailed, then all under their rule would speak Persian is inaccurate when we examine the nature of the empire itself. The Persian Achaemenid Empire was in fact a multilingual, multicultural and multireligious state with local languages and traditions being actively encouraged. Darius’ inscription at Behistun is written not just in Old Persian but also in Babylonian, Elamite and Akkadian – and this is INSIDE modern-day Iran. There was no policy of forced conversions to Zoroastrianism or citizens being forced to abandon their cultures and customs to speak Persian. Let us see for example the observations of the late Professor Berthold Laufer who noted:

The Iranians were the great mediators between the West and the East, conveying the heritage of Hellenistic ideas to central and eastern Asia and transmitting valuable plants and goods of China to the Mediterranean area. Their activity is of world-historical significance … ” (page185, Publications of the Field Museum of Natural History, Anthropological Series, Volume 15, No. 3, 1919).

Contrary to what we hear on the mainstream press and increasingly in select areas of academia, Iranians supported and mediated the Hellenic heritage. It is also interesting that there is European scholarship that acknowledges the link between the ancient Iranians and Europeans.

Much of what we have seen, especially after 1979 has been a more “modern” view which plays into “othering” the Iranians to lead to a somewhat simplistic and black-white view of history, one that paints the pictures of “Good” versus “Evil” and “Us” versus “Them”. This is neither scientific not historical and turns people away from the entire picture of what really happened in antiquity.

Now let us focus our attention to the invasion of Greece by Xerxes. Perhaps the best summary of events was provided in my lecture “The Other Side of 300” at The Pharos Canadian­Hellenic Cultural Society in Vancouver, Canada on February 25, 2008. To put it simply, the reasons for the Greco-Persian wars were as much economic as they were political. Broadly speaking there were five reasons summarized below:

(1) The sack of Sardis by the mainland Greeks: On the eve of his invasion, Xerxes declared that he wanted to obtain vengeance for the massacre and burning of Sardis inside the Achaemenid Empire by the mainland Greeks during the reign of Darius the Great (Xerxes’ father). Notably the temple of Goddess Cybele had also been burnt by the Greeks, which was the reason Xerxes set fire to the temples of the Greeks as well as Athens during his invasion of 480 BCE. Xerxes was essentially attempting to settle the “unfinished business” of his father Darius, who had failed at the Battle of Marathon in 490 BCE and died shortly thereafter.

(2) Fear of future Greek attacks: Xerxes and the Achaemenid government were greatly concerned that the Greeks would launch more destructive raids on the Achaemenid Empire as they had done already at Sardis.

(3) The need to assert imperial (Achaemenid) authority: In Xerxes’ view the mainland Greeks had defied the authority of the king with their invasion of Asia Minor and especially their destruction of Sardis. Failure by the empire to take successful action against Greece would undermine the authority and prestige of the imperial throne and empire.

(4) Invitation by anti-Athenian Greeks for Xerxes to invade Greece: The enemies of the Athenians from Thessaly as well as the Pisistratidae had sent messengers to the king urging him to invade Greece.

(5) Expansion of Achaemenid economic trading zones into the Mediterranean:

Darius had left a powerful legacy of private enterprise, manufacturing and international commerce, with an efficient taxation system (provincial and customs) with the major proceeds of these funds being fed back into the economy. A highly efficient irrigation system allowed for agriculture to thrive in dry areas. The empire had also completed a Royal Highway stretching 2,700 km, connecting Susa in southwest Persia with Sardis in Western Anatolia. This now facilitated economic, cultural, political and military links between the Iranian plateau and Anatolia. This allowed for the creation of history’s first true common market and free trade system. There was now also a common currency, the Daric which replaced the barter system for goods and services. There was now a rise of international commerce between regions that had never directly traded before, such as Greece and Babylon. The empire was now intent to expand Darius’ “Economic Miracle” which was now placed on the eastern shores of the Mediterranean. This challenged Greek economic and shipping primacy in the Mediterranean. Note that Greeks were already established in the Mediterranean in places such as Calabria in southern Italy, Nikea (modern Nice in southern France) and Massilia (modern Marseilles, also in modern southern France). There were also many Greeks participating in the commercial benefits of the Achaemenid Empire’s economy whose ships were now expanding into the Mediterranean. Italian researchers for example have found evidence of a Persian trading colony in southern Italy dated to the times of Darius and Xerxes. Hence we can now assert that one of the facts that may have led to war was economic rivalry in the Mediterranean between Greece and Persia.

 1. From a military perspective, What do you consider to be the greatest Persian success? And Persia’s greatest failure?

Most historians of ancient Iran would probably tell you that the Battle of Carrhae in 53 BCE in which the Roman armies of Marcus Lucinius Crassus were defeated by a smaller Parthian force was ancient Iran’s greatest victory or the victories of Sassanian king Shapur I in the early 3rd century CE over the armies of Gordian III, Philip the Arab and Valerian. However the precursor to all of these victories is a little know Iranian commander from Central Asia known as Spitames who inflicted a decisive defeat on a Macedonian army at the Battle of Zarafshan River (known as the Battle of the Polytimetos River in Classical sources). Spitames’ victory was the result of the development of the doctrine of the all-cavalry force in which heavy armored lancers were supported by light cavalry (horse archers and javeliners). This doctrine had been developing in Achaemenid armies even as Alexander toppled the Achaemenid Empire. The concept of the armored cavalryman had continued to evolve from the Battle of Cunaxa in 401 BCE and even as Alexander advanced into Persia, the military planning staff had implemented important reforms that would eventually lead to the rise of Persia’s later Parthian and Sassanian armored lancers. It was in the armies of Spitames where the reforms of Darius III’s staff finally found their fruition, leading to defeat of the Maceconian general, Pharnacus. The Battle of Zarafshan was the prelude to the later victories such as Carrhae, those of Shapur I, etc.

As per the greatest failure, many but not all of course would cite the Battle of Qadissiya in 637 CE when Arabo-Muslim invaders defeated the Sassanian armies, which led the way to the eventual capture of Ctesiphon. In my opinion that was a catastrophe that may have been averted had it not been for the wars of Byzantium and Sassanian Persia in 604-628 CE. Even as Persia was victorious for much of that conflict, especially by capturing Syria, Palestine, Egypt and much of Anatolia from the Byzantines, these same victories laid the seeds of Persia’s destruction. Persia had overextended herself militarily and when Heraclius rebuilt the shattered Byzantine armies and struck his alliance with the Khazars, the fate of the empire was in jeopardy. The ensuing counterattack proved devastating to the Sassanians who were finally forced to sue for peace with Khosrow II deposed. According to Western sources the Byzantines lost around half a million of their top warriors in that conflict and it may be safely assumed that the Sassanians had lost just as many if not more during Heraclius’ counter-strikes. Both the Sassanians and Byzantines were badly shaken to the core and militarily weakened. The new Caliphate of the Arabs ruled by Omar realized how the long Sassanian-Byzantine war had fatally weakened both empires. Omar also realized that he needed to strike quickly before either empire had time to recover. The Byzantines lost much of their possessions in the Near East to the Arabs but managed to survive until their final overthrow by Muslim Ottoman Turks in 1453. When the Arabs thrust into Sassanian Persia they were no longer facing the world-class armoured lancers that had challenged Rome for centuries but the battered remnants of a once mighty professional military force. The long Byzantine-Sassanian war in my opinion was a gross military error that not only cost the Sassanian Empire its existence but resulted in a fatal change in the history of the world. If the Byzantines and the Sassanians had made peace, the Arab-Muslims would have had great difficulty in expanding their Caliphate across North Africa and then into Spain with brief incursions into southern France. The Byzantine-Sassanian war indeed changed the face of history much as did the Battle of Waterloo in 1815.

 1. We are well acquainted with Persia’s relationship with the West, but do we know anything about their relationship with Eastern peoples?

When we say Persia, we need to look at the wider context of Iranian peoples and L’Iran exterier. In this context we are looking at Iranian tribal confederations such as the Scythians, Alan-Sarmatians and other North Iranian peoples who dominated much of Eastern Europe, Eurasia and Central Asia. These tribal confederations also facilitated links between their Iranian kinsmen in Persia and China and enabled links between Persia, the Caucasus, Eastern Europe and the Mediterranean. When the first proto-Iranian peoples migrated eastwards they reached as Far East as the Tien Shan Mountains. From the 2nd millennium BCE they had established trade across the Pamir Mountains between China and the Yarkand-Khotan and Badakhshan regions. This began a long and continuous process of intercultural influence between the Iranian peoples-Persia and the Chinese civilization that is also in a sense, the birth of the Silk Route that was to become the “cultural internet” of its day, linking east and west. In between the two hemispheres were located the Iranian peoples and Persia. As noted by the late Professor Berthold Laufer:

We now know that Iranian peoples once covered an immense territory, extending all over Chinese Turkestan, migrating into China, coming in contact with the Chinese, and exerting a profound influence on nations of other stock, notably Turks and Chinese. The Iranians were the great mediators between the West and the East, conveying the heritage of Hellenistic ideas to central and eastern Asia and transmitting valuable plants and goods of China to the Mediterranean area. Their activity is of world-historical significance, but without the records of the Chinese we should be unable to grasp the situation thoroughly”.

Perhaps one of the most interesting recent finds (report in China News in August 2014) pertains to archaeologists in Northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region having discovered major Zoroastrian tombs, dated to over 2,500 years ago corresponding to the chronology of the (first) Persian (Achaemenid) empire. As noted by Chinese archaeologists in the China News outlet:

This is a typical wooden brazier found in the tombs. Zoroastrians would bury a burning brazier with the dead to show their worship of fire. The culture is unique to Zoroastrianism.”

Iranian peoples such as the Kushans and Parthians played a major role in the spread of Buddhism into mainland China. Too numerous to cite here are artistic legacies of that influence such as the fresco along the Tarim Basin, China depicting a Central Asian Buddhist monk instructing a Chinese monk on philosophy (c. 9th-10th Century). Influences from Sassanian Persia in China continued after the Arab conquests. Cosmopolitan Chinese cities such as Chang’An, Lo-Yang and Tun-Huang were soon settled with vibrant Iranian immigrants as they also did in Turkish ruled Kashgar and Khotan in Central Asia. Chinese archives such as the T’ang Shu records of the court of Ming Huang or example, provide some insight into these new Iranian arrivals into China:

“Inside the (Ming Huang) palace, Iranian music is held in high esteem, the tables of persons of noble rank are always served with Persian food, and the women compete with one another in wearing Persian costumes…

There are also a number of Chinese descriptions of Sassanians who had taken sojourn in China, such as the women of the Po-sse (Persians) often being described as having fair skin, blue or green eyes with dark or auburn hair. The Iranians also introduced the Persian Gardens dating to Cyrus the Great to China, with one exceptional example being the 17th century park of Ch’ing Emperor K’ang Shi having been inspired by the ancient Persian model.

The first Iranians also arrived as far away as Japan in the 8th century CE. The Japanese Emperor Shomu appointed Tajihi no Hironari as ambassador to T’ang China 733 CE. This was followed by the return of vice-ambassador Nakatomi no Nashiro to Japan three years later, with a large Tang delegation accompanied by a Persian known as “Li Mi-I”. Excluding the possible exception of northern Japan’s indigenous Ainu population, this is the first official record of a Caucasian visiting Japan. Most likely he was a descendant of one of the Iranian or post-Sassanian refugees to have escaped the Arab occupation of Persia and Central Asia. Records of Japanese persons of Persian descent continue to be cited by Japanese researchers. Akirhiro Watanabe of the Nara National Research Institute for Cultural Properties for example, reports of a man who taught mathematics in Japan due to Persia’s renowned expertise in the subject – as noted by Watanabe to the Japan Times (October 2016):

Although earlier studies have suggested there were exchanges with Persia as early as the 7th century, this is the first time a person as far away as Persia was known to have worked in Japan… This suggests Nara was a cosmopolitan city where foreigners were treated equally”.

There are also routes of cultural influence through Persian shipping extending as far away as Southeast Asia. Parthian merchants were present in modern-day Tun-Sun on the Malay Peninsula with Iranian traders recorded as far away as Tonking as early as the 3rd century CE. By the time of Khosrow I, Persian shipping technology had advanced considerably with reports of these vessels being capable of transporting up to 700 passengers and crew in addition to “a thousand metric tons of cargo“. One of the first Sassanian shipping lines ran from the southern Chinese harbors to Vietnam which was to became a major node of cultural communication in the Far East and Sassanian Persia. Sassanian coins dated to the 5th century CE

for example have been discovered in Yarang, Thailand. Iranian settlers also reached Cambodia where some Sassanian works were translated into Cambodian (known to the local Champa dynasty 192-1471 CE as “The Book of Anoushirwan” – note that Anoushirwan was the nickname of Sassanian King Khosrow I). The modern-day “Orang Bani” of southern Vietnam claim descent from the “Noursavan“, with direct references to Khosrow I also existing in ancient Malaysia (where he is referred to as “Raja Nushirwan Adil” – Malay: King Anoushirwan the Just) in the Malay literary work known as “Sejara Melayu

Sassanian shipping continued to facilitate the spread of Persian culture as far as the coastal areas of southern India, China, modern Vietnam and the Pacific. Persian ships for example are reported in Sri Lanka as early as the 6th Century CE with these links continuing after the fall of Sassanian Persia to the Arabs. In fact by the 7th century CE Persian shipping had reached into the southern Pacific as attested to by records of Persian merchant ships departing from Malay towards Ceylon in 727 CE. Chinese sources record of the ships of the Po-sse (Persians) sailing from Canton in 671 CE. A large Po-sse community is also recorded in Hainan, China as late as 748 CE.

 1. The Great King was the “king of kings” (Shahan Shah). What was the government and administration in ancient Persia? Moreover, it seems that since the third century, at the administrative level, Persia is more like Rome.

This comes back to how deeply the two civilizations (Greco-Roman and Iranian) impacted one another. The Romans themselves had inherited many of ancient Iran’s traditions, one example being the postal system, but it is in their cosmopolitan nature where the two empires shared a common image. Both Rome and Persia were civilizations that had a diverse range of peoples, languages and religions under their rule. The Sassanian Empire, like that of Rome, was multifaceted with the characteristic of having had distinct (social) classes organized into a hierarchical order. It seems that there were four distinct social classes: (1) the priests or Magi known as the “Asronan” (2) the professional warrior class which was recruited from the higher nobility of “Wuzurgan” (grandees) and especially the “Azadan” (lit. freemen) but following the reforms of the 6th century CE, there was also a new class of cavalry of the “Dehkans” or lesser nobility (3) the class of commoners or the “Wastaryoshan” and (4) the lowest class of “Hutukhshan” (artisans). At the apogee of supreme authority was the Shahanshah (king of kings) much like the Emperor of Rome. The king’s entourage was composed of the Wuzurgan (grandees) who were composed of lesser rulers/kings, princes from the house of Sassan, the Magi or priests and the great landlords.

While both the Romans and the Sassanians shared parallels in their administration, the two empires also shared certain parallels in religious development. As you know the Roman Emperor Constantine did much to promote Christianity as a single religion for the Roman Empire. Constantine and his son Crispus sat in on the Council of Nicea in 325 CE to provide the ecumenical foundations for a single form of Christianity much as during the Sassanian era, notably from the time of the Grand Magus Kartir, Zoroastriansim was to become increasingly an orthodox faith for the Sassanian Empire. Note that a similar process had occurred in another earlier Iranian empire: the Kushans. Kanishka the Great, Kushan’s greatest emperor, presided over the 4th Buddha Council to meet in the Punjab (or Kashmir?) to harmonize the doctrines of 18 opposed (Buddhist) sects, thereby promoting the Kandahara School of Buddhism. Religion was now one of the institutional pillars for administrating a vast empire, in this case with respect to the empires of Rome, Persia and the Kushans.

 1. If the Sassanid Empire managed to resist the invasion of Heraclius, How did they fall quickly before the Arabs?

This will be discussed in detail in my upcoming textbook on the Sassanian Army, and here we can give you a concise summary. Three of the reasons for the Sassanian collapse are listed below:

Military factors. This part of the interview connects to what we discussed in response to Question 4. The devastating Sassanian war with the Roman-Byzantines badly damaged the efficiency and morale of the Sassanian Spah (army). As noted previously the huge losses in professional warriors meant that the Arabs no longer had to fear facing Persia’s top fighters. Persia needed a generation to recover its losses and to train replacements for its missing ranks of top-level professional warriors. The caliphate led by their caliph Omar, had no intentions of giving the Persians or Romans any time to recover – less than 10 years after the ceasefire between Persia and Rome, the Arabs struck both empires. Before the invasion, morale and discipline had also plummeted in the Sassanian army which also affected vigorous training. Put simply, the Arabs had great timing in their history: they struck at the right place and at the right time against Persia and Rome. And the results of this, as we noted before, were devastating with the road to Europe opened allowing the Arabs to invade Spain.

Frictions in the upper classes. The upper stratum of Sassanian society had rifts, especially between those of Parthian descent and the house of Sassan. Parvaneh Pourshariati has outlined in detail how these dynamics helped weaken the ability of the Sassanian state to resist and endure against the Arab invasion. Loyalty was also an issue when the Arabs invaded, as numbers of the top nobility and military personnel joined the Arabs during the invasion. Sassanian warriors who joined the Arabs were often paid twice (or more) the salary than regular Arab troops!

Societal: the Sassanian class system was rigid, so upward mobility was very difficult. There was also the problem of the extremely wealthy upper classes, especially landlords, who along with the Royal House, were hoarding a larger and larger share of the nation’s wealth at the expense of the ordinary people. In short, there was a wide gap between rich and poor. The reformer-prophet Mazdak had attempted to address these societal imbalances at the time of king Kavad (reign: 488-496, 498-541 CE) but by the time of his son Khosrow I (reign: 531-579 CE), Mazdak was executed and his followers suppressed. Despite economic advancement and reforms by Khosrow I, the challenges facing Sassanian society had not been completely addressed by the time the Arabs were preparing to invade the Sassanian Empire.

However Persia did not fall as quickly as many believe. While true that Persia was conquered, fierce resistance against the Arabs continued well into the 9th century CE. There were many Iranian resistance fighters such as Sindbad, Muqanna, Ustasis, etc. There are several women resistance fighters who fought against the Arabs, one of these being Azadeh Dailam (the free of one Dailam) hailing of a Parthian clan. She held the Arabs at bay in northern Persia. Remarkable is also the exploits of Babak Khorramdin who with his wife, Banu, who led a nearly three-decade resistance movement, having ejected the Caliphate from northwest Persia. This led to the arrival of thousands of anti-Caliphate fighters from across Persia to join Babak’s banner. Babak also made a joint declaration with Maziar (a prince from the Parthian Karen clan) and Afshin (an Iranian general) stating that they intended to: “…take back the government from the Arabs and give it back to the Kasraviyan [Sassanians]”.

Babak and Banu are Persia’s equivalents to King Ferdinand and Queen Isabella. Just as Ferdinand and Isabella succeeded in breaking the hold of the Caliphate in Spain, so too did Babak and Banu endeavour to eject the Caliphate from all of Persia. Several armies of the Caliphate were wiped out by Babak’s fighters in 813-833 CE, however the Byzantine Empire failed to capitalize on these successes to help the Iranians, and with the end (some would say betrayal) of his resistance movement in 837 CE, Persia’s last chance to eject the Caliphate ended.

Nevertheless, the Arabs failed to impose themselves in northern Persia. Ibn Isfandyar’s “History of Tabaristan” provides a number of detailed observations of the local armies in northern Persia, which appear to have retained Sassanian military tactics, equipment and titles. One of the local commanders of northern Persia, Sherwin Ispadbodh, reputedly refused to allow any slain Muslim Arabs to be buried in northern Persia. Arab sources can be cited describing Northern Persia as one of the implacable enemies of the Caliphate. This was at a time when Spain had fallen to the Arabs in Europe. More examples of resistance in the interior of Iran can be cited, but suffice it to say that Iran, like Spain, refused to become Arabicized in culture and language, a fate that befell ancient peoples such as those of Egypt, Syria, Phoenicia and many others. It was Spain and Iran that succeeded in retaining their distinct culture and Indo-European languages. Neither Spain nor Iran are Arab countries today.

 1. After the Arab conquest, Were there remains of Persian culture?

Here is a case that defines the endurance of Persia: she gets conquered but her culture not only endures but conquers that of the invaders: the Arabs of the Caliphates followed by the Seljuk Turks and the Mongols. Here is where a quote by the Arab historian Ibn Khaldun (1332-1406) in his Muqaddimah (translated by F. Rosenthal (III, pp. 311-15, 271-4 [Arabic]; R.N. Frye (p.91) which has acknowledged the role of the Iranians in the promotion of scholarship in the post-Sassanian era:

“…It is a remarkable fact that, with few exceptions, most Muslim scholars…in the intellectual sciences have been non-Arabs…thus the founders of grammar were Sibawaih and after him, al-Farisi and Az-Zajjaj. All of them were of Persian descent…they invented rules of (Arabic) grammar…great jurists were Persians… only the Persians engaged in the task of preserving knowledge and writing systematic scholarly works. Thus the truth of the statement of the prophet becomes apparent, ‘If learning were suspended in the highest parts of heaven the Persians would attain it”…The intellectual sciences were also the preserve of the Persians, left alone by the Arabs, who did not cultivate them…as was the case with all crafts…This situation continued in the cities as long as the Persians and Persian countries, Iraq, Khorasan and Transoxiana (modern Central Asia), retained their sedentary culture.”

As per the Turks, let us refer to Turkish Professor Ilber Ortayli of Galatasaray University (Istanbul, Turkey) in his interview with the BBC-Persian news outlet (October 2012):

The influence of Iran upon the Turks is like the influence of ancient Greece upon the entirety of Europe … We [the Turks] adopted much of our bureaucratic and governance methods from the Iranians during the Ottoman dynasty. We have been influenced by Iranian civilization since ancient pre-Islamic times. The only difference between us [the Turks] and them [the Iranians] is in our language groups…Persian is an Aryan languageOur worship of nature and creed of Shamanism has been heavily influenced by Zoroastrianism. And in the days of Islam, all of our learned men/teachers who taught us were all Iranians. Even our alphabet is derived from the Iranians…because of our history with the Ottomans we continue to share a special bond with the Iranians”.

The Turks and Iranians hence share what is known in Iranian Studies as “Persianate Civilization”, a culture pervading among the Iranian-speaking Kurds, the Caucasus, Afghanistan and Central Asia. As this pertains to a shared general culture that transcends ethnicity, language and religion, thus this is not the same as “Muslim Civilization”. Georgia and Armenia for example are predominantly Christian nations yet both have strong traces of Persianate influence. Large but as yet unspecified numbers of Kurds do not profess Islam either, these often following ancient Iranian cults (e.g. the Yaresan, Yazidi, Ahl-e-Hak, etc.).

So we can end this part of discussion by saying this: while Iran did fall under the boot of conquerors such as the Arabian Caliphate, the Seljuk Turks and Mongols, the nation retained its Indo-European character and was neither Arabized or Turkified. Again as noted in my response to question 7, the closest historical parallel in Europe is that of Spain which also fell under the to the Arabian Caliphates, but she, like Persia, succeeded in retaining her (Indo-)European language and culture.

 1. If you had to choose a moment from the History of Persia (pre-Islamic), what would it be?

Cyrus the Great’s edict declaring the human rights of diverse peoples and religions. Perhaps this is best expressed in my 2013 article on this topic published in the special edition of the Fezana (Publication of the Federation of Zoroastrian Associations of North America) Journal on Cyrus the Great and the Cyrus Cylinder in 2013. This edition featured articles written by a variety of scholars such as Jamsheed Choksy, Jacob Wright, Jenny Rose, Lisbeth Fried, Marc Gopin and Mohamad Tavakoli-Targhi.The entire journal’s articles have also been translated into Spanish. Greek, Babylonian and biblical sources agree on Cyrus’ benevolent statesmanship but given the vastness of the subject we can cite the example of his rule as laid out in the declarations of the Cyrus Cylinder: (a) the Babylonian god Marduk is to be respected, a clear signal that Cyrus had not arrived in the city of Babylon on October 29, 549 BCE as a conqueror to impose Iranian culture, theology, and language (b) ordering a slum-clearance program, clearly demonstrating Cyrus’ concern for the welfare of all citizens irrespective of wealth, status, ethnic origin, religion, etc. (c) statues of gods of all religions were to be restored in original locales in accordance with the wishes of the people, a clear reference to freedom of worship, much like that enshrined in the Constitutional declarations of the Founding Fathers of the United States and (d) the right of all citizens to again engage in their respective New Year festivals, thereby affirming the rights of all citizens to freely and proudly celebrate their respective cultures.

This is also the first time in history that a world power, Achaemenid Persia (550-333 BCE), had guaranteed the welfare of the Jews by protecting their culture, customs and religion. Liberated by Cyrus, perhaps up to 40,000 Jews now returned to Jerusalem from their Babylonian captivity who were even given funds from the Persian treasury to rebuild their temple. This policy is seen later with Darius the Great in 519-518 BCE who continued his support for the rebuilding of the Jewish temple at Jerusalem. An indication of the importance of Jews in the Achaemenid Empire is perhaps provided by the roles of Ezra, Daniel and Mordechai as described in the Bible. Thus to me, Persia’s finest hour is traced to Cyrus himself, as his real mark in history was not in military conquest, but in the way he chose to govern his newly formed empire.

 1. Your book Shadows in the desert has become a benchmark for studying Persia from a more objective view – and was celebrated by Richard Frye – However there are still many prejudices about ancient Persia. Do you think that the fall of the Shah helped to increase that image of Iran as an enemy of the West?

The late Professor Richard Nelson Frye (1920-2014) was a mentor and guide to me in many ways and in a sense, my second book (Shadows in the Desert: Ancient Persia at War) has been dedicated to his lifelong work in resurrecting a part of human civilization and history that has been marginalized for far too long.

In many ways you are correct as since the fall of the Shah in 1979, there had been an endless barrage of negative reports regarding Iran. But is this really only the result of the revolution? In reality Iran was already the target of negative reporting even before the fall of the Shah. While I do wish to go off topic, the issues with Iran are mainly based on geopolitical and especially petroleum issues, no matter what government is ruling in Iran (the Pahlavi Shahs or the current Mullah theocracy).

I recall growing up in Europe in the 1970s and seeing the almost daily barrage of anti-Iran reports in television documentaries and news reports. Some reports that come to mind are those of the American CBS station’s 60 Minutes or the Welt Spiegel from West Germany in the 1970s which always seemed to amplify Iran’s problems and faults but seemed to turn a blind eye to the issues of other neighbouring countries. For example there were constant reports from Amnesty International and Human Rights groups regarding Iran, yet far less mention was made when it came to any of Iran’s neighbours or the wider Middle East region. Even to this day reporting is often absent on these issues in the Arab world: the lack of elections in many Arab countries, women’s rights, human rights violations, etc. Take the case of Yemen for example: when Egypt’s Gamal Abdul Nasser invaded the country, there was hardly any reaction from the Western press or political outlets. And today, Yemen, the poorest country in the Arab world, is again being crushed, this time by the mighty military machine of the Saudis, an epic human disaster with looming famine and disease. Yet there is very little criticism of Riyadh – to the contrary, they are even armed with the latest Western weaponry. Iran’s Mullah theocracy is far from innocent of course and while much of the criticism against this regime would be valid, why the silence then when it comes to Iran’s neighbours whose regimes are not necessarily better?

I still recall the outcry when the late Shah celebrated the 2,500th anniversary of the Persian monarchy. It was complained that this was an extravagancy when much of the country struggled with poverty. However hardly any mention was made on the fact that the vast proportion of the funds were actually invested not on the celebrations themselves but on infrastructure projects such as highways, lodges, hotels, etc. Contrast this with the (far greater) extravagancies of the wealthy sheiks neighbouring Iran, a fact that continues to this day, yet there are hardly any Western reports of the vast gap between rich and poor in the Arab world.

It seems that Iran has become, as the French would say a favourite “bête noire”, even if the facts do not fit the narrative. On this note, allow me to share a personal experience I had while being interviewed by a radio station in the US. I was initially invited to speak regarding my third book Iran at War: 1500-1988 (published in 2011) but the radio host apparently had another intention: his paradigm was that Iran has been an enemy of the West since the dawn of history. It is clear that he had not read the textbook, especially the section on the Safavids that details how the Europeans and Persia were allies against the Ottoman Empire, the seat of the Caliphate at the time. I described to the radio host many of the items mentioned in our present interview (the links between civilizations, Iran’s Indo-European heritage) and especially the fact Persia was viewed very positively in the West including the founding fathers of the United States – this radically changed in the 20th century. To my surprise the radio host became very irate and angry, raising his voice saying “Iran’s nuclear program proves that they want to annihilate the West”. What was very interesting is that he was attempting to lump all of ancient Persia, the people of Iran and the current Mullah theocracy into a single monolithic. The nuclear agreement was still being negotiated at the time but far more interesting was his emotional reaction. In a sense he had to react with hostility and yelling on the radio as the information I was providing was contradicting his own belief system. Second, the radio audience was now hearing a series of facts that they had not heard before. They were learning that Iran or ancient Persia is not the “enemy” they have been taught it to be. They also learned that the regime of a country and the people and history of a country are not always one and the same. Truth can be dangerous to those who wish to suppress it.

There is another factor deserving mention. For decades, from the end of the First World War, there has been a steady and growing effort among certain newly established states following the collapse of the Ottoman Empire, to “write out” the history and legacy of Iran in accordance with pan-Arabist views. Throughout the 20th century all the way up to today, irrespective of who has been ruling in Iran, Western governments in general have been notably silent with respect to Arab governments’ effort to fund academic programs that essentially rewrite history. Numbers of Western scholars have often protested this, but as always, geopolitics and petroleum have the last word. We saw how US officials of the current Trump administration danced with Saudi Arabia’s Wahhabist leaders in May 2017, even as Trump in the 2016 election campaign had repeatedly accused Saudi Arabian complicity in much of the extremist (Wahhabist-Salfist) Sunni mayhem and terrorism. But perhaps more dangerous in my perspective is the impact of these politics, most recently the Trump-Saudi embrace, and its potential impact on academic discourse and the invention of terminologies. Many of these newly founded (petroleum-economy) nations continue to have their historical revisionism actively promoted, especially with respect to Persephobia and erasing the legacy of Persia out of the history books. My concerns are perhaps best summarized by Salameh (2011) who astutely notes:

Arab colonialist view of a cohesive uniform ‘Arab world,’ denuded of its pre-Arab heritage, seeps into America’s official, academic, and popular Middle Eastern discourse. Never mind that a good third of Middle Easterners are not Arab; never mind that they still use languages and partake of collective memories distinct from those of Arabs…. This is the monolithic Middle East that is being legitimized and intellectualized at America’s leading universities today; a Middle East where the millenarian ‘Persian Gulf’ is re-christened ‘Arabian,’ where a rich tapestry of culture is deemed a uniform ‘Arab world,’ and where ancient pre-Arab peoples who so much as mutter an idiom resembling ‘Arabic’ are summarily anointed ‘Arabs.” [Salameh, F.  (2011, March 23).  “Arabian Gulf,” and other fairytales. Gatestone Institute International Policy Council].

 1. I imagine that you have more publications pending on the subject, can you advance us on what topics they will try?

Affirmative, as you may imagine researchers in our domain tend to be kept busy. I plan more articles for the Persian Heritage journal and European venues, especially the ties between Europe and Greater Iran. I am also very pleased with the recent successful completion of the Dissertation of Dr. Sheda Vasseghi at the University of New England where I acted as one of the academic advisors:

Sheda Vasseghi (2017). Positioning Of Iran And Iranians In Origins Of Western Civilization. PhD Dissertation, University of New England, Academic advising Team: Marylin Newell, Laura Bertonazzi, Kaveh Farrokh.

In the domain of military history, my new comprehensive textbook on the Sassanian army with Pen & Sword Publishers in England is due to (finally) be published after several production delays. As the most comprehensive textbook on the subject to date, this will provide the most detailed examination of the Sassanian army (Spah) with respect to logistics (and medical support), siege warfare and equipment, archery and close-quarter combat weapons, the Savaran cavalry (especially elite contingents), auxiliary forces (notably infantry, the elephant corps, javeliners, slingers, light cavalry, Sassanian military architecture, military operations along the Western (Romano-Byzantine) frontiers, the Caucasus, Central Asia and the Persian regions, weaknesses of the Spah (army), downfall of the Spah and subsequent anti-Caliphate resistance with the final chapter discussing the legacy of the Spah upon the Romano-Western world. I have now begun the process of writing a comprehensive book on the Parthian military and this will be a Herculean task given the paucity of sources on this subject, however, much of this has changed, thanks in large part to the hard work of Eastern European scholars in Poland and Russia especially as well as the archaeological expeditions of my friend and colleague Dr. Reza Karamian of Tehran Azad university’s Department of History and Archaeology. Karamian and I published a paper last year on two of his recent archaeological finds in Iran as well as a cursory examination of Parthian daggers and swords housed in the Iran Bastan Museum in Tehran. Since that publication last year, many examples of new finds have been uncovered by Karamian’s team and colleagues, notably new finds of Parthian daggers, swords, armor, arrowheads and belt buckles at Vestemin in northern Persia. We are preparing a journal article on this article as well of course. Last year we also published a booklet or monograph on the Parthian army and a series of articles on the logistics and support systems of the Sassanian army. The previous year also resulted in my publishing of articles on Kurdish ties to Iranian mythology as well as my article in the University of Messina’s AGON journal discussing ties between ancient Persia and Greco-Roman civilization. I also published a series of articles on the history of the Russian air force’s operations against Iran.

This year you and I published a very well-received article in the Persian Heritage journal entitled “The “Clash of Civilizations” paradigm and the portrayal of the “Other”. You and I plan to write a series of articles and books on topics of Parthian and Sassanian interest, with most immediate projects being the Sassanian invasión of 359 CE and a book on Trajan’s campaign against the Parthian Empire. Just a few days ago my article on the armies of the Mongols went to print in a major British military history journal and I am also working to co-author a series of new articles on the military history of Iran with Dr. Manouchehr M. Khorasani, a top specialist in the arms, armour and military lexicon of Iran. I also plan to present a paper on the Sassanian army in the upcoming ASMEA Conference in October 2017, to be held in Washington, DC. Given the list of publications in general, interested readers who wish to see my publications in 2015 and before, can consult my academia.edu profile for further information: http://ubc.academia.edu/KavehFarrokh

 1. What is the status of humanities studies in Canada?

Canada has a very vibrant, intellectually stimulating and I would say also creative academic atmosphere in general, especially with regards to the humanities. The University of Toronto has a very vibrant Iranian Studies program with a strong faculty and a series of upcoming new graduates who hold much promise. The field of military studies of ancient Iran is not large in Canada (like virtually many venues in the West at present) but the faculty we have in place are excellent. One of these is Dr. Geoffrey Greatrex at the Department of Classics and Religious Studies in the University of Ottawa.

Given that Canada has two official languages, English and French, it is also welcoming of diversity allowing for a very open academic atmosphere. This has been a powerful magnet for young academics and even professors who are coming in larger numbers to this country. Given the tense political atmosphere in the US at present along with the current Trump administration’s efforts to impose a “Muslim Ban”, in the past year we have had a numbers of Iranian graduate students arrive to Canada who initially planned to arrive to the US. This is of course a big win for Canadian academia, and I must emphasize that the migration of intellect into Canada from the US at present is not confined to Iranians but also high-achievers from many other nationalities, such as Indians for example. Our own prime minster, Justin Trudeau, is forward thinking and looks at the world in a welcoming and cooperative posture. I would dare say that this is a Canadian virtue, one that reminds me of the spirit of Cyrus the Great and the Founding fathers of the United States.

 1. Today – as always – Iran is a hot zone, will we see an East-West conflict with the Trump administration?

As noted in previous responses “Iran” per se, is not an enemy of the West; it is the ruling apparatus in the current establishment who have had adversarial relations with the west. But this needs to be distinguished from the history and people of Iran. As you know well, I do not subscribe to the notion of an “East versus West” paradigm. In fact you and I wrote an article on this topic in the Persian Heritage journal this year. What does “East” mean exactly? If it’s Persia, this is not really “East” as this is more accurate in reference to China, the Far East and Asia in General. Persia as a cultural and historical entity is unique in that sense. However, as you and I noted in the Persian Heritage journal, the notion of an “East” versus the “West” remains strong and this certainly plays well into recent politics.

While the Trump administration certainly has chosen to take a partisan, confrontational approach to politics with Iran, this may not be constructive in the short and long term. A look at the press reports from Europe, Iran and internationally illustrates one point: Iran just had an election, flawed though it is and manipulated by the theocracy, but it still was an election nonetheless. The current administration in Washington does not seem to be interested however in the fact that the Iranians have voted for moderation and accommodation. This is because Iranians as a whole have a growing appetite for democracy and civil rule. But this does not fit into the tired narrative of Iran being a “threat to world peace”. In reality Iran only spends only 3 percent of its GDP on military defence while Saudi Arabia, the UAE and others in the region being among the top international purchasers of weaponry. So in reality, Iran is not capable of posing much of a military threat against its neighbours. As per terrorism, again, the Trump administration, as noted before, (hyper)focuses on Iran’s faults but does not seem to be interested in the role of US’ Middle East allies and their own (not so positive) role. The problem with Iran is this, and I must again quote Shirin Hunter on this:

Iran needs an essentially nationalist, self–contained, pragmatic, and non-ideological approach to foreign policy. It needs to avoid entanglement in others’ disputes, … it should not become embroiled in disputes in the Levant such as the Arab-Israeli conflict. Iran needs to have good relations with all major players so that regional players cannot manipulate its difficulties … since the revolution, Iran’s foreign policy behavior has done nothing but exacerbate its geopolitical predicament…

We already mentioned before how many lobbies would prefer that Iran remain a “bête noire”. The current system in Tehran with its vague pan-Islamism is certainly giving the excuse for Iran to remain that “bête noire”. What is less known and not mentioned by Hunter is that many Iranian youth in Iran have protested against these policies with chants such as “No more Palestine, No More Lebanon, We are loyal to Iran”, but these of course go unheeded with the Western press remaining virtually silent at this time. Pan-Islamism has been a failure for Iran. Large numbers of Islamic religious countries do not support Iran and are in many cases even hostile. Even as the regime in Tehran continues to promote the Palestine issue, this has done little good for the country. In fact many Palestinians volunteered to fight against Iran during Saddam Hussein’s war against Iran in 1980-1988 as did large numbers of Egyptians, Jordanians, Pakistanis, Somalis, etc. Pan-Islamists in Pakistan regularly chant “Death to Iran” in their rallies. Yet despite all of this evidence, the current establishment in Tehran continues to promote the idea of pan-Islamism. As before in the 1980s when vast numbers of Islamic countries supported Saddam Hussein, once again Iran is isolated, this time against the growing hostility of the Saudi-US coalition.

However there may be good news as well. Perhaps the current Rouhani administration will help avert conflict and certainly, again and again, they have reached out to both the US and Saudis, etc. but to no avail. Yes, the Trump administration certainly is staffed with many who dislike Iran but the international community (Europe, Russia, China, etc.) does not seem to be as eager for a war and also are not interested in abrogating the nuclear agreement given Iran’s compliance with this. Hopefully common sense will prevail as a war will benefit no one and will only bring more mayhem and destruction in a region that desperately needs peace, stability, civil rule and democracy, an equitable distribution of wealth and opportunities for economic growth and advancement. When this happens, everybody wins. One of Darius the Great’s mightiest legacies was in creating history’s first international trade system which depended on prosperity across all of the Persian empire’s regions and populations. But for this to take place, humanity as a whole needs a paradigm shift away from the old “East versus West” thinking towards one of “East WITH West”. Just imagine the type of new world that can be ushered with this …

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

Translate »