به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکسشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

For Centuries, Everyone Thought Pope John VIII Was Really Pope Joan

By Katie Serena

Published October 31, 2017

Updated December 18, 2017

Despite being denied by the Church, many people still believe there may have been a Pope Joan.

Wikimedia Commons A French illustration of Pope Joan.

Since the dawn of Catholicism, the highest office in the religion has been the Pope. Whoever holds it serves as the leader of the entire religion, and the closest thing mere humans have to a divine link.

Of course, since Peter the disciple was crowned the first pope by Jesus Christ, all 266 popes have been men.

However, legend has it that one woman slipped through the cracks, and worked her way up the religious ranks to become pope. For hundreds of years, many people, both devout Catholics and conspiracy theorists alike, believed that Pope John VIII, who served in the 9th century, was actually a woman named Joan.

Word of Pope Joan first appeared in the 13th century and spread widely through Europe.

The most widely accepted version of the legend is that she dressed as a man to visit her lover at the Church, which ultimately sparked her interest in religious studies. She then devoted herself entirely to them, quickly becoming well known as an educated man.

As most thought of her as an accomplished man, she rose through the ranks of the Church hierarchy and was eventually elected pope.

It was only revealed that she was a woman after she became pregnant, and gave birth during a procession. According to legend, she died shortly after, either by murder or complications from the birth.

2222.jpg

Wikimedia Commons An illustration of Joan giving birth during the procession.

It was said that God punished the people for letting a woman enter the papacy. Petrarch wrote of the horrors that occurred after her womanliness was revealed in his Chronica de le Vite de Pontefici et Imperadori Romani .

“… in Brescia, it rained blood for three days and nights. In France there appeared marvelous locusts, which had six wings and very powerful teeth. They flew miraculously through the air, and all drowned in the British Sea. The golden bodies were rejected by the waves of the sea and corrupted the air, so that a great many people died.”

The legend of Pope Joan was recorded by more than just Petrarch.

Bartolomeo Platina, the prefect of the Vatican Library, wrote an excerpt in his book, allegedly at the request of Pope Sixtus IV, that detailed how Joan ascended to the office.

He claimed that there was no one more qualified than her and that upon the death of Pope Leo IV, Joan was chosen by “common consent” during the Conclave. He also corroborated the story of Joan’s death.

For two hundred years, mention of Pope Joan popped up in art and literature, most of which lined up with the original legend. Countless authors through the years set out to prove she existed, publishing articles and books on the subject, and even creating historical timelines that supported her existence.

Ads by Revcontent

3333.jpg

Getty ImagesA woodcut depicting Joan riding in the papal carriage

Then, in 1601, Pope Clement VIII declared the legend to be untrue, ordering the bust removed and replaced by a definitively male pope, Pope Zachary.

The Church officially denies the existence of a female pope. Many historians have argued that the woman who gave birth during the procession in which Joan was supposed to have been revealed was most likely actual Pope Urban VIII’s niece.

They also argued that the timeline doesn’t fit, and had there actually been a female pope she would probably have existed between 1086 and 1108, not the 13th century. During those years the Vatican was occupied by Henry IV, the Holy Roman Emperor, and the papacy was highly contested. Historians have pointed out that several men had staked their own individual claims to the throne, making it easy to believe that a woman could also have done so.

Despite the Church’s denunciation of Pope Joan, many people are still believers. It is widely believed that the statue in Rome, Joanna With A Papal Crown depicts Pope Joan.

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

Translate »