Notebook

پس از برگردان دبیره میخی به پارسی از موتور جستجوی زیر میتوانید آرش تک واژه را در پهرست زیر پیدا کنید .