به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکسشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
سروده هایی از شاهنامه ی فردوسی بزرگ : چنین گفت موبد که مرد بنام / به از زنده دشمن بر او شاد کام ********** همه روی یکسر بجنگ آوریم / جهان بر بد اندیش تنگ آوریم********** بیا تا همه دست نیکی بریم / جهان جهان را به بد نسپریم********** نباشد همه نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار********** همان گنجِ دینار و کاخ بلند / نخواهد بُدَن مر تو را سودمند********** سخن ماند از تو همی یادگار / سخن را چنین خوارمایه مدار********** بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی********** نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن را پراکنده ام********** جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند به جز گفتنی********** به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست********** بخور آن چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی********** به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژی تبر هیچ اندیشه نیست********** چو با راستی باشی و مردمی / نبینی به جز خوبی و خرّمی********** به رنج اندر است ای خردمند گنج / نیابد کسی گنج نابرده رنج********** به نزد کهان و به نزد مهان / به آزار موری نیرزد جهان********** مکن بد که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان نام بد********** نگر تا چه کاری، همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی********** تو تا زنده ای سوی نیکی گرای / مگر کام یابی به دیگر سرای********** سر مردمی بردباری بود / سبک سر همیشه به خواری بود**********
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
ز یزدان و از ما بر آن‌کس درود/که تارش خرد باشد و داد پود********** ز ما باد بر جان آن ‌کس درود/که داد و خرد باشدش تار و پود********** دگر آن‌که، «دانش» مگیرید خوار/ اگر زیر دستید اگر شهریار
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.
توانا بود هر که دانا بود****زدانش دل پیر برنا بود
زهر دانشی چون سخن بشنوی****از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سَخُن****بدانی که دانش نیاید به بُن
ندانی که ایران نشست منست****جهان سر به سر زیر دست منست**** چو ایران مباشد تن من مباد****بدین بوم و بر زنده یک تن مباد**** اگر سر به سر تن به کشتن دهیم****از آن به که کشور به دشمن دهیم**** دریغ است ایران که ویران شود****کنام پلنگان و شیران شود**** نمانیم که این بوم ویران کنند****همی غارت از شهر ایران کنند**** نخوانند بر ما کسی آفرین****چو ویران بود بوم ایران زمین**** اگر کشت خواهد تو را روزگار****چه نیکو تر از مرگ در کار زار

بیستم اسفند، جشن گلدان و درختکاری

بیستم اسفند [بهرام روز] جشن گلدان و درختکاری «هومر آبرامیان» درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد                                                                                                             […]

اشتراک گذاری
Read more

نوزدهم اسفند، جشن رودها

نوزدهم اسفند( فروردین روز) – جشن رودها انگیزه ی جشن سازی در فرهنگ ایران واژه ی « یَسنَه Yasna » در گرامی نامه ی اوستا به چم نیایش – ستایش و پرستش، و نام بخشی از اوستای کنونی است که هفتاد و دو «هات» دارد و گاهان [سرودهای] پنجگانه ی اشو زرتشت ورجاوند نیز بخشی از همین یسنا هستند. واژه ی «جشن» پارسی نیز که به چم سرور و شادمانی است، برآمده از همین «یسنا»ست. آماج از اینهمه جشن سازی […]

اشتراک گذاری
Read more

نوزدهم اسفند( روز اَرد ) روز به فرجام رسیدن کار شاهنامه

نوزدهم اسفند( روز اَرد ) روز به فرجام رسیدن کار شاهنامه «گرد آورنده: هومر آبرامیان» ای آینه ی روشنِ زندگی نیاکان خردمند، در گستره ی جهان       ای چشمه سار پاکیزه و جوشنده ی اندیشه ی نیاکان در پهنه ی ایران                 ای رود خروشنده و پُر آبخیز و روان نیاکان در گستره ی زمان                           ای دریای ژرف […]

اشتراک گذاری
Read more

هجدهم اسفندماه (هشتم مارس) روز جهانی گرامیداشت زن

هجدهم اسفند ماه، هشتم مارس روز گرامیداشت زن «هومر آبرامیان» BE BOLD FOR CHANGEE Empowering women and girls to succeed on International Women’s Day—and every day. Today, March 8, is International Women’s Day—a day to celebrate and champion women in the developing world who are working their way out of poverty. زن در هستی شناسی ایرانی پیش از رفتن به سراغ گرامی نامه ی اوستا و دیگر بُنمایه های کهن ایرانی، برای شناخت جایگاه والای زن در فرهنگ ایران، نخست […]

اشتراک گذاری
Read more

سیزدهم اسفند، روزی که کورش بزرگ چشم از جهان فروبست

ریشه و معنای کورُش (1) آیا ذوالقرنین پیشنام کوروش بوده است؟! یا پیشنام اسکندر یا پیشنام موسا؟! نوشته: دکتر ناصر انقطاع در هیچیک از فرهنگنامه ها، معنای واژه ی (کوروش) را بدرستی ننوشته اند. در واژه نامه ی استاد دهخدا، و فرهنگ استاد محمد معین، و یکی دوفرهنگنامه ی دیگر تنها نوشته اند: واژه ی «کوروش» در پارسی باستان «کورو Kuru » در صیغه مفرد مذکر، حالت اضافی (مضاف الیه)، «کوراوش Kurush» است! می بینیم که هیچ اشاره یی به […]

اشتراک گذاری
Read more

نهم اسفند روز بد شگونی که مرو هم از دست رفت

روز بد شگونی که مرو هم از دست رفت! «هومر آبرامیان» دیواری بجا مانده از ایران باستان در مرو وطن همیشه برایم نشان گُنگی است        پُر است ذهنم از این واژگان سر در گُم دلم گرفته از این مرز انگلستانی       که خط کشیده میان هویت مردم هزارسال ستیز و زیاده خواهی و خون       میان خاک پراکنده تکه های تنم دلم هوای سمرقند و بلخ دارد        هوای صحبت همسایگان هم وطنم […]

اشتراک گذاری
Read more

دهم اسفند – روز مردم سالاری در ايران و بنیادگذاری مِهستان

دهم اسفند – روز مردم سالاری در ايران و بنیادگذاری مِهستان «هومر آبرامیان» مهرداد یکم اشکانیان در شاهنامه کنون ای  سراینده فرتُوت مَرد      سوی گاه  اشکانیان  باز گرد چه گفت اندرین نامه ی باستان     که  گویند یاد آرَد  از راستان پس  از روزگار سکندر جهان      چه گوید کرا  بود تَخت مِهان چنین گفت گوینده دهگان چاج       کزان پس کسی را نبُد تخت عاج بزرگان که از تخم  آرَش  بُدند       دلیر و سبک سار و سرکش بُدند به گیتی به هر […]

اشتراک گذاری
Read more

پنجم اسفند، جشن سپندارمَذ( روزدلدادگان)

پنجم اسفند، جشن اسفندگان [سپندارمذگان] روز مهر و دلدادگی- روز گرامیداشت زن و زمین «هومر آبرامیان» گل بیدمشک ویژه ی جشن اسفندگان جشن اسفندگان (سِپندارمَذگان) یا جشن مژده گیران یکی از خُجسته ترین شاد روزهای ایرانی است که در روز پنجم اسفند برگزار می‌ گردد. سپندارمذگان روز گرامیداشت زن و زمین است. اِسفَند، دراوستا[سپِنتَه آرمَئی تی-SpentaArmaiti]، در پهلوی (سپندارمَت Spandarmat یا سپندارمَد) در پارسی (سِپَندارمَذ) یا (اِسفَندارمَذ) یا (اِسفَند)، نام چهارمین اَمِشاسپَند در دستگاه یزدان شناسی ایرانی است. بهر نخست این واژه (سپِنتا) بچم: افزاینده، ستودنی، و […]

اشتراک گذاری
Read more

چهاردهم بهمن، روز جهانی تالاب ها

چهاردهم بهمن- دوم فوریه «هومر آبرامیان»   تالاب چیست؟ تالاب[مرداب] در زبان انگلیسی wetland ، نام همگانی آبگیرهایی است که آب گرد آمده در آن پدید آورنده ی گونه های فراوان زیستمندان و گیاهان، و ایستگاه پرندگان کوچورند. گونه گونی تالاب ها کارشناسان زیست بوم، گونه گونی تالاب ها را بدینگونه گزارش کرده اند: ‌ زمین هایی پوشیده از مُرداب، لجن زار یا آبگیرهای بوم زادی و ساختگی [همیشگی یا نا پایدار] که در آن آب های شور یا شیرین […]

اشتراک گذاری
Read more

نهم بهمن سالگرد پیروزی ابومسلم خراسانی

  نهم بهمن  سالگرد پیروزی ابو مسلم خراسانی «هومر آبرامیان» در جنگ دو روزه (26 و 27 ژانويه)  سال 750 زایشی كه در كنار رود زاب در شمال میانرودان (عراق کنونی)  ميان نيروهای ابومسلم خراسانی و سپاهیان واپسین خلیفه اموی [مَروان دوم ] روی داد، مروان شكست خورد، نخست به شام و سپس به مصر گريخت و شش ماه پس از شکستِ زاب، در ششم آگوست 750 در همانجا كشته شد. ابومسلم خراسانی یکی از چهره های درخشان در کارنامه ی […]

اشتراک گذاری
Read more
1 2 3 4
Translate »