به تارنمای دانشگاه جهانی کوروش بزرگ خوش آمدید . دانشجویان و کاربران گرامی برای نامنویسی و پیوستن به دانشگاه جهانی کورش بزرگ و جاگیری در دانشپایه های این کانون آموزشی باید اپلیکیشن این دانشگاه را بر روی تلفن های دستی خود کار بگذارید. این اپلیکیشن در بر گیرنده ی «آموزش ایرانشناسی » – «گاهشمار ایرانی» – «واژه یاب هومر» – «برگردان دبیره میخی به پارسی» – «تالار گفتگو» – «شناسه کاربری» – «واژه نامه انگلیسی به پارسی» – « آزمون» و… می باشد. پس از نام نویسی و پذیرش سامه های برنهاده شده می توانید از این گنجینه ی دانش بهره مند شوید.
همه روزه به نامه سرای دانشگاه جهانی کورش بزرگ سر بزنید و با پخش این مروارید های دانش افزا در میان یاران خود، بر دامنه ی این ابر دانش افشان بیافزایید .
از راه آیکون های بالا می توانید به رسانه های گوناگون این دانشگاه دسترسی داشته باشید.
به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ بپیوندید و در راستای بهروزگار مردم ایران از راه دانش افشانی با ما همازورشوید.
با پشتیبانیهای مالی و یارمندیهای بیدریغ خود، بر توش و توان ما بیافزایید.

هشتم بهمن ماه، روز جهانی هولوکاست

هشتم بهمن 27 ژانویه روز جهانی هولوکاست واژه ی هولوکاست برآمده از زبان یونانی و به چم همه سوزی و کشتار همگانی است. این واژه پس از جنگ جهانی دوم جایگاه بسیار ویژه یی در فرهنگ سیاسی پیدا کرد تا نگاه همه ی مردم جهان را به یک پدیده ی بد شگون بکشاند و آنان را در برابر اینگونه کُنش های بد فرجام همازور کند. از سال 1941 تا پایان سال 1945 نزدیک به یازده میلیون تن از مردم جهان، […]

اشتراک گذاری
Read more

از «هنوم» تا «جهنم»

از « هنوم » تا « جهنم» «هومر آبرامیان» آنچه که ایسرائل دور انداخت در قران مایه ی رستگاری شد ارمغانی از فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ به آنان که خواهان دانستن اند از گزارش شاهنامه و دیگر داده های دانش در می یابیم که درآغاز، آدمی نیز بهمراه دیگر جانوران ریز و درشت در یک زیستگاه بسر می بُرده است: دَد و دام وهرجانور کش بدید      ز گیتی بنزدیک او آرمید دَد، جانوران درنده مانند شیر و ببر […]

اشتراک گذاری
Read more

پیوند های دوستی میان دو مردم با فر هنگ ایسرائل و ایران

پیوند های دوستی میان دو مردم با فر هنگ ایسرائل و ایران گرد آورنده و نویسنده : همایون ابراهیمی نام ایسرائل که چندین بار در تورات آمده , در بر گیرنده ی دو واژه است ، یکی ال که کوتاه شده ی الوهیم است بزبان عبری که بخداوند میگویند و دیگری یسرا که نزدیک یا پیوسته به عبریست و رویهم رفته ایسرائل ، چم «نزدیک به خدا» (1) را میرساند و یکی از نامهای یعقوب، فرزند اسحاق پسر ابراهام (ابراهیم […]

اشتراک گذاری
Read more

پاسخ یک هم میهن یهودی از تل آویو به : جشن پوریم و پی آیندهای بدهنجار آن

دوست فرزانه کدبان هومر آ برامیان با بیکران سپاسها برای دریافت ارمغانهایتان سالیان دراز است که با شما آشنایی دارم  و بارها سپاسمندی خود را از کارنامه ی آفرین بر انگیزتان،  به گونه هایی، بآگاهیتان رسانده ام  ,در  تازه ترین نوشتاری که از شما بدستم رسیده  با نام < جشن پوریم و پی آیند های بد هنجار آن > خواستار آن شدید که پاسخهائی از شهروندان ایرانی تبار اسرائیل (در باره ی نوشتارتان )  بدستتان برسد که از دل و […]

اشتراک گذاری
Read more

داستان ملکه استرو خشايارشا

داستان ملکه استرو خشايارشا: واقعيتى از تاريخ ايران يا جامى سرشار از باده عرفان؟ (بخش اول) دکتر ميترا مقبوله اسکار وايلد درمورد جورج برنادشاو بشوخى چنين اظهار نظر کرده بود: «برناردشاو حتى يک دشمن در اين دنيا ندارد…  براى کسى که آنقدر تنبل بوده که حتى يک دشمن نتوانسته براى خودش پيدا کند هيچ اميدى نيست!» و به گفته يکى از صوفيان بزرگ که نام او در خاطرم نيست، تا هنگامى که يک فرد حداقل هفتاد و دو دشمن پيدا […]

اشتراک گذاری
Read more

جشن پوریم و پی آیندهای بد هنجار آن

” مِگیلت استر Megillat Esther ” و جشن پوریم هومر آبرامیان « پوریم » نام یکی از کُهنترین جشنهای یهودی است که بیش از همه ی دیگر جشن های دینی، آتش یک دشمنی بی پایه را میان دو ملت کهنسال ایران و اسراییل بر افروخته و زبانه های آسمان سایش را هر روز فروزانتر کرده است. این جشن که نه بُنیاد دینی درست، و نه بُنیاد تاریخی شایان پذیرش دارد، ابزاری شده است در دست سیاست پیشگان بد کُنش تا […]

اشتراک گذاری
Read more

کوششی در شناخت سیونیزم- بخش چهارم: در گذرگاه تاریخ

کوششی درشناخت سیُونیزم بخش چهارم: در گذرگاه تاریخ بخش سوم این پژوهش را با یورش نبوکد نَصَر به اسراییل بپایان بردیم. سپاهیان نبوکد نَصَر با پیرامون بندی اورشلیم، راه رساندن خوراک و دیگر نیازمندیهای روزانه را بروی شهر بستند، صدقیا پادشاه یَهودا، از راه رخنه یی که در دیوار شهر پدید آورده بود به بیرون از  شهر  گریخت، ولی سپاهیان دشمن او را دستگیر و بنزد پادشاه خود آوردند، نبوکد نَصَر فرمان داد نخست پسرانش را پیش روی او کُشتند […]

اشتراک گذاری
Read more

کوشش در شناخت سیوُنیزم – بخش سوم: در گذرگاه تاریخ

کوششی درشناخت سیُونیزم بخش سوم: در گذرگاه تاریخ  فرگرد یکم: یاد آوری: مردمی که به دانش سیاسی آراسته نباشند، در هماوردی با بازیگران شَترَنگِ سیاسی دچار باخت هایی آنچنان خانمانسوز می شوند که نه تنها والامندی خود، ونکه همه هرآنچه را که دارند در گذرگاه باد می گذارند. برای آراسته شدن به این دانشِ ورجاوند، نخستین بایستگی این است که خود را از هر گونه زنده و باد و مرده باد که ابزاری در دست سیاست کارانِ جهانی است دور […]

اشتراک گذاری
Read more

کوششی درشناخت سیُونیزم – بخش دوم، فرگرد سوم

بخش دوم: در شناخت تورات  فرگرد سوم در فرگرد دوم از بخش دوم این پژوهش، از صحیفه ی یوشع تا غزلِ غزلهای سلیمان را نگاهی گذرا  کردیم و بررسی کتب انبیاء را به این بخش وا نهادیم، و گفتیم که بدون ژرف نگری در کتب انبیاء نه کارنامه ی فرزندان اسراییل را آنگونه که هست خواهیم شناخت، نه جایگاه تورات را در فرهنگ سیاسی یهود خواهیم یافت و نه به دانش بسنده برای شناخت آرمانشهر سیاسی سیُونیزم آراسته خواهیم گشت، […]

اشتراک گذاری
Read more
1 2
Translate »